Заштита од насиља у породици

Насиље у породици, према одредбама Закона о спречавању насиља у породици (2016), јесте акт физичког, сексуалног, психичког или економског насиља учиниоца према лицу са којим се учинилац налази у садашњем или ранијем брачном или ванбрачном или партнерском односу или према лицу са којим је крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до другог степена или са којим је сродник по тазбини до другог степена или коме је усвојитељ, усвојеник, храњеник или хранитељ или према другом лицу са којим живи или је живео у заједничком домаћинству.

Закон о социјалној заштити, као посебну групу корисника социјалне заштите дефинише групу лица за коју постоји опасност да ће постати жртва или ако су жртве злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације. Обавеза центра за социјални рад - органа стратељства је да пружи прописану заштиту овим корисницима.

Посебним протоколом о заштити жртава насиља у породици и партнерским односима (2013) су структуирани поступци који се реализују у центру за социјални рад у остваривању послова јавних овлашћења у заштити жртава насиља. Такође, уведена је обавеза формирања интерних тимова у оквиру центра који се баве заштитом жртава насиља у породици и партнерским односима.

Успостављање и развој интерних тимова реализовани су уз стручну подршку и помоћ саветника Републичког завода за социјалну заштиту. Тим РЗСЗ је креирао тематске радионице, реализоване у фокус групама које су чинили представници свих центара (320 учесника). Теме су се односиле на могућности, пре свега кадровске и организационе начине формирања тимова (број чланова и потребан ниво знања) и предности оваквог начина рада у заштити ове категорије корисника. Један од продуката ових радионица је и израда Приручника за успостављање и развијање интерних тимова у заштити жртава насиља у породици и партнерским односима од стране саветника РЗСЗ (у прилогу).

Спровођење стручног поступка у односу на заштиту ове категорије у центрима за социјални рад је континуирано праћено од стране саветника РЗСЗ путем индивидуалних и групних стручних подршки. Такође, подршка се пружа и током супервизијских састанака и кроз супервизијско питање, као и кроз тематске радионице везане за заштиту ове категорије корисника.

Стручне подршке су углавном инициране од стране центара, осим у ситуацијама када се Заштитник грађана, на основу захтева-притужби корисника, укључивао у појединачне поступке центара у раду са овом категоријом. И тада би се саветници РЗСЗ укључивали у рад центара, најпре кроз процену квалитета предузетих активности и мера, а касније кроз планирану и тематски уређену стручну подршку која би уследила након увида у евентуалне недостатке у раду.

Стручна подршка члановима интерних тимова се остварује континуирано, путем електронске поште, директног контакта у РЗСЗ или у месту надлежног центра за социјални рад.

Републички завод за социјалну заштиту, у оквиру послова праћења и извештавања, израдио је индикаторе за праћење насиља у породици и партнерским односима. Индикатори су саставни део Годишњег извештаја о раду ЦСР, прикупљају се на годишњем нивоу, а резултати анализе прикупљених података се објављују у извештајима и публикацијама РЗСЗ.

У току 2017. и 2018. године представници Републичког завода за социјалну заштиту били су чланови Радне групе за израду Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља 2018 – 2022. и Акционог плана за примену Стратегије за превенцију и заштиу деце од насиља 2018 – 2022. године.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови