Алтернативне мере заштите деце и младих са проблемима у понашању

У оквиру укупних реформских процеса у Републици Србији, који имају за циљ унапређење положаја и права деце у области правосуђа, посебно место има доношење Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, који је усвојен 2005. године, а ступио је на снагу 1.1.2006. године. Доношење Закона о малолетницима пре свега је резултат настојања да се законодавство у овој области усагласи са међународним стандардима. То, у првом реду, укључује креирање нових алтернативних мера - посебних обавеза, увођење диверзионих мера - васпитних налога и специјалну заштиту малолетника као оштећених у кривичном поступку. Овим законом се код нас први пут стварају услови за примену нових приступа у малолетничком правосуђу, који афирмишу принципе ресторативне правде.

Концепт ресторативне правде промовише другачији приступ решавању проблема везаних за повреде законских и људских права, који се не ослања искључиво на закон, професионалце и државу. У основи овог приступа је покушај да се, ангажовањем свих страна укључених у преступ – жртве, преступника и локалне заједнице, нађе најбоље могуће решење и промовише партнерство и заједничка одговорност.

Васпитни налог је посебна мера предвиђена Законом о малолетницима, која нема карактер кривичне санкције, чија је сврха непокретање кривичног поступка према малолетном учиниоцу кривичног дела или обустава поступака, са циљем да се васпитним налогом утиче на правилан развој малолетника и јачање његове личне одговорности и превенира даље чињење кривичних дела.

Републички завод за социјалну заштиту од 2009. до данас, кроз своје програмске и пројектне активности, пружа снажну подршку унапређењу квалитета заштите деце и младих са проблемима у понашању, залажући се за савремене концепте социјалне заштите и позитивне промене у области малолетничког правосуђа.

Пројекат “Ванинституционална заштита деце и младих са проблемима у понашању“, подржан од стране УНДП-а, поставио је основе концепта третмана деце у сукобу са законом у заједници и дао кључни допринос успостављању и развоју услуге дневног боравка за младе са проблемима у понашању. Један од значајних исхода овог пројекта је и акредитовани програм обуке „Дневни боравак – могући одговор на потребе деце и младих са проблемима у понашању“.

Републички завод за социјалну заштиту од 2011. године активно и континуирано ради на промоцији диверзионих мера у области малолетничког правосуђа, конкретно на унапређењу примене васпитних налога. Ове активности су се континуирано спроводиле кроз два пројекта:

Пројекат “Унапређење примене васпитних налога“ који је био део ширег, реформског програма “Унапређење доступности правде у Србији“, који је, за Министарство правде, спровео ИМГ (Интернатионал Манагемент Гроуп), а под покровитељством Владе Краљевине Норвешке, од децембра 2011. до децембра 2014. године и пројекат ''Развој услуга у систему социјалне заштите за подршку биолошкој породици детета'', финансиран из средстава ИПА 2013 и подржан од стране УНИЦЕФ-а (2015-2017).

У оквиру наведених пројеката, Завод је водио процес креирања Нацрта стандарда и процедура за примену васпитних налога и обављао едукацију стручњака за његову примену по акредитованом програму обуке „Улога ЦСР и других пружалаца услуга социјалне заштите у примени васпитних налога“. Такође, стандарди и процедуре примене васпитних налога су тестирани у четири средине - Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду, уз континуирану супервизијску подршку Републичког завода.

Значајан исход ових пројекта је и израда и публиковање Смерница за припрему налаза и мишљења органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима и Приручника о интервенцијама са малолетницима у сукобу са законом и њиховим породицама.

Полазећи од чињенице да је за примену алтернативних мера према малолетницима неопходна добра међусекторска сарадња у оба наведена пројекта, велика пажња је поклоњена успостављању и унапређењу ове сарадње. Израђен је Споразум о сарадњи између пет министарства релевантних за примену васпитних налога (социјална заштита, правда, здравство, образовање и омладина и спорт).

У наредном периоду Републички завод ће наставити активности подршке примени алтернативних мера према малолетницима према моделу успостављеном у претходним пројектима, пре свега кроз обезбеђивање одговарајућих обука и супервизијску подршку стручњацима који раде са малолетницима у сукобу са законом.

Важна активност која следи је и верификација, односно потписивање Споразума о сарадњи између пет министарства релевантних за примену васпитних налога, којим би Републичком заводу била поверена улога координације многобројних активности на даљем унапређењу примене васпитних налога.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови