Истраживање

Одељење за истраживање надлежно је за праћење система социјалне заштите у циљу обезбеђивања информација о остваривању циљева и степену примене политика социјалне заштите. Праћењем се обезбеђују информације за оцену актуелне ситуације у систему социјалне заштите, за формулисање и одређивање нових циљева у односу на уочене проблеме, као и за планирање капацитета система потребних за остваривање планираног напретка.

На основу праћења имплементације програма Владе и примене закона у области социјалне заштите развијају се и континуирано унапређују специјализоване групе индикатора и развијају се и одржавају специјализоване базе података о корисницима и услугама социјалне заштите.

У циљу обезбеђивања информација за креирање јавних политика заснованих на подацима, израђују се методологијe и прикупљају и анализирају подаци о раду установа и пружалаца услуга у систему социјалне заштите. На основу прикупљених података утврђују се вредности социоекономских индикатора релевантних за праћење корисника социјалне заштите и као резултат тих активности креирају се аналитички извештаји и стратешке препоруке за доносиоце одлука.

За потребе државних органа или установа проучавају се социјални проблеми, дизајнирају, развијају и спроводе специјализована истраживања и евалуације програма и политика са циљем доношења одлука заснованих на подацима.

У сарадњи са пружаоцима услуга социјалне заштите, покреће се пилотирање иновативних приступа за пружање социјалних услуга.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови