Информисање

Одељење за информисање, промоцију и подршку информише стручну и ширу јавност о процесима и појавама релевантним за систем социјалне заштите, развија различите базе података и пружа подршку актерима у систему социјалне заштите. Формира и води библиотеку која је доступна стручној јавности и која располаже различитом литературом, збиркама монографија и часописа из домена социјалне политике и социјалне заштите, као и сродних наука.

У оквиру Oдељења прате се резултати евалуације ефикасности и исплативости одређених програма и услуга, као и добрих пракси и организују се семинари, радионице, конференције и други стручни скупови на теме од значаја за унапређење система мера и услуга које се пружају посебно осетљивим друштвеним групама.

У оквиру издавачке делатности обезбеђује се штампање и публиковање водича, упутстава, приручника, информатора и других публикација из делатности Завода, као и публикација других сарадника из система социјалне заштите. Посебна пажња посвећује се представљању и медијској промоцији делатности и резултата рада Завода.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови