Извештај о дечијим браковима у 2021. години

  четвртак, 9. јун 2022.

На основу Инструкције о начину рада центара за социјални рад – органа старатељства у заштити деце од дечијих бракова (бр. 551-00-00100/2019-14 од 20.05.2019. године), сагласно тачки 15. Републички завод за социјалну заштиту сачинио је Трећи извештај.

Прошлогодишња кампања која је била посвећена деци погођеној дечијим браковима дала је резултате у делу већег броја идентификоване деце у односу на 2020. годину (за 81,2%). Иако, међу децом има и дечака, значајно је већи број девојчица које су жртве дечијег брака (93,1%).

Већина идентификоване деце је под родитељским старањем (90,6%), што јасно говори да је неопходан рад са породицом, на мењању ставова у односу на дечији брак, те да су кампање усмерене на ширу јавност од великог значаја, али и све форме превентивног рада у локалној заједници.

Центар за социјални рад је веома важна институција у раду са децом жртвама дечијег брака, али његово укључивање је у већини случајева већ када је дете у дечијем браку (у 65% случајева), што знатно смањује могућност превентивног рада са конкретним дететом и породицом. Ове интервенције већ представљају „гашење пожара“, а не рад у смислу отклањања ризика по дете. Иако се информативно и саветодавно ради са децом и породицама, ове интервенције су усмерене на ублажавање штете које је дете претрпело и тиче се евентуално повратка у процес образовања и материјалне подршке, а већина активности је фокусирана на мере породично правне заштите и покретање различитих поступака код других органа. Много већи ефекти којима треба тежити, постижу се отклањањем ризика, а центар за социјални рад, као институција има нање интервенција примерених овој фази, а много више у фази када се дечији брак већ десио.

Посматрајући образовни статус деце жртава може се закључити да 44,8% деце је средњошколског узраста, али не похађа средњу школу. Намеће се питање да ли би обавезност похађања средње школе допринела смањењу дечијег брака, мада је са друге стране, поражавајућа чињеница да 10,2% деце жртава никада није било укључено у образовни процес.

Сиромаштво јесте један од узрока дечијег брака, али ту је свакако присутан и фактор образовања мајки и њиме условљен економски зависан положај мајки деце која су актуелно жртве дечијег брака.

Преузмите Извештај

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови