Inovativne usluge za starije u zajednici

Koncept dugoročne nege kao značajan koncept u socijalnoj zaštiti starijih prepoznat je kako u međunarodnim, tako i u nacionalnim strateškim dokumentima (ESRP). Prepoznajući značaj aktivnog uključivanja u razvijanje koncepata koji treba da doprinesu zaštiti starijih, Republički zavod za socijalnu zaštitu uključio se kao jedan od partnera u realizaciju projekta Inovativne usluge za starije u zajednici (Innovative Community Care Centres - I-CCC) čiji je nosilac Austrijski Crveni Krst, a finansiraju ga Evropska Unija i Austrijska agencija za razvoj. Zajedno sa partnerima, ovim projektom se 2019. godine konkurisalo u programu Evropske komisije DG Employment Program for employment and social innovation. Projekat je odobren i realizuje se u periodu novembar 2020 - novembar 2023. godine.  

Opšti cilj projekta je doprinos reformama nacionalnih politika u oblasti dugotrajne nege  jačanjem usluga u zajednici.

Prvi specifični cilj projekta je razvoj i pilotiranje inovativne multi-sektorske usluge: Centar za negu u zajednici za ljude sa kognitivnim oštećenjima i demencijom kojima je potrebna nega, neformalni negovatelji i volonterski servisi.

Drugi specifični cilj projekta je korišćenje pilotiranog  koncepta Centara za negu u zajednici i volonterskih usluga za ljude sa kognitivnim oštećenjima i demencijom u planiranju i praćenju politika u oblasti dugoročne nege u Austriji, Crnoj Gori i Republici Srbiji.

Projekat se realizuje u tri zemlje, Austriji, Crnoj Gori i Srbiji. Partneri na projektu su: Crveni krst Austrije (nosilac), Crne Gore i Srbije (koordinatori na nacionalnom nivou), Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Republički zavod za socijalnu zaštitu (Srbija) i Vienna University of Economic and business (Austrija).

U po 2 grada u svakoj od zemalja pilotiraće se inovativne usluge namenjene osobama sa demencijom i kognitivnim oštećenjima, mahom starijim licima. U Srbiji koncept će se pilotirati u Pirotu i Somboru, sa lokalnim organizacijama Crvenog Krsta kao lokalnim nosiocima aktivnosti, u partnerstvu sa svim relevantnim lokalnim akterima.

Ključni zadaci Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u ovom projektu su:

  • Učešće u izradi dokumenta o aktuelnom normativnom i strateškom okviru za dugoročnu negu u Srbiji zajedno sa Crvenim Krstom Srbije
  • Učešće u procesu procene potreba zajednice za uslugama u oblasti dugoročne nege i specifičnih potreba za uslugama u konkretnim zajednicama (Pirot i Sombor) zajedno sa Crvenim Krstom Srbije
  • Učešće u procesu evaluacije pilotiranog koncepta u Srbiji, zajedno sa Crvenim Krstom Srbije, prema zajedničkoj metodologiji koja će se razviti za sve tri zemlje.
  • Učešće u organizaciji konferencija i drugih aktivnosti za predstavljanje rezultata projekta i zalaganje za razvoj koncepta dugoročne nege u Srbiji zajedno sa Crvenim Krstom Srbije

Navedeni projekat je u skladu sa strateškim i programskim ciljevima i zadacima Zavoda - jedan od opštih ciljeva definisanih Godišnjim programom rada Zavoda za 2021. godinu je: Unapređenje socijalne zaštite u jedinicama lokalne samouprave, a u okviru njega  jedan od pod-ciljeva je:  Unapređenje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za razvoj inovativnih usluga namenjenih starijima, a posebno usluga dugotrajne nege.

Pored toga, projektne aktivnosti koje će se u naredne tri godine realizovati biće i korisna prilika da se kroz razmenu i saradnju sa partnerima drugih zemalja podele i unaprede naša iskustva u oblasti dugotrajne nege starijih.   

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik