Organizacija

Naša vizija je društvo zasnovano na poštovanju ljudskih prava koje teži punoj uključenosti svih članova i u kome svaki građanin/ka ima podjednake mogućnosti za zadovoljavanje potreba i ostvarivanje potencijala. Naša misija je aktivno učešće u unapređivanju sistema socijalne zaštite i pružanje stručne podrške svim socijalnim akterima u razvijanju i sprovođenju politike socijalne uključenosti.

organogram

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi