Namenski transferi

Reformski proces u sistemu socijalne zaštite započeo je 2002. godine, kao deo sveukupnih društvenih promena, a jedan od ključnih načina za unapređenje sistema bilo je uspostavljanje usluga socijalne zaštite. Pošlo se od stanovišta da akteri na centralnom nivou odlučivanja ne mogu da imaju adekvatan uvid u situaciju na lokalnom nivou i da jedinice lokalne samouprave mnogo bolje znaju koje su potrebe njihovih građana. Odlučeno je da se deo usluga prenese u nadležnost jedinica lokalne samouprave, ali je nedovoljna razvijenost predstavljala prepreku pojedinim opštinama u obezbeđivanju usluga.

Iz uverenja da odgovornost za prepoznavanje i mapiranje potreba lokalnog stanovništva treba da bude na jedinicama lokalne samouprave, nastali su namenski transferi kao moguće rešenje i instrument podrške centralnog nivoa vlasti usmeren ka lokalnim samoupravama. Namenski transferi, kao i ostali mehanizmi koji podstiču razvoj socijalnih usluga, predstavljaju deo podsticajnih mera za ravnomerni regionalni razvoj, definisanih Programom Vlade Republike Srbije. Transferi se upućuju jedinicama lokalne samouprave iz II, III i IV grupe razvijenosti na osnovu Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 2016. godine otpočelo sa primenom namenskih transfera za jedinice lokalne samouprave, neposredno po donošenju Uredbe o namenskim transferima. Uredba utvrđuje visinu namenskog transfera za finansiranje usluga socijalne zaštite, kriterijume za njegovu raspodelu po pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kriterijume za učešće lokalne samouprave i dinamiku prenosa sredstava, kao i usluge socijalne zaštite od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

U budžetu Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za namenske transfere, kojima se u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i u skladu sa propisima o finansiranju lokalne samouprave, finansiraju:

  • usluge socijalne zaštite koje po Zakonu finansiraju jedinice lokalne samouprave i to u jedinicama lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod republičkog proseka
  • usluge socijalne zaštite u jedinicama lokalne samouprave na čijoj teritoriji imaju sedište ustanove za domski smeštaj u transformaciji, uključujući i troškove transformacije tih ustanova
  • inovativne usluge i usluge socijalne zaštite od posebnog značaja za Republiku Srbiju.
  • U tu svrhu, Ministarstvo je 2016. godine izdvojilo 400.000.000,00 dinara, dok je 2017. godine iznos skoro dupliran i iznosio je 700.000.000,00 dinara.

Republički zavod za socijalnu zaštitu prati realizaciju namenskih transfera i sastavlja godišnji izveštaj na osnovu izveštaja lokalnih samouprava, sa ciljem da se adekvatnost, targetiranost, efikasnost i efektivnost namenskih transfera podignu na najveću moguću meru. Krajem 2017. održano je 11 konsultativnih sastanka sa 163 predstavnika iz 93 lokalne samouprave o „Unapređenju primene Uredbe o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti“, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije. Cilj informativnih sesija bio je da se jednice lokalne samouprave informišu, upoznaju i razreše sve dileme koje su imale tokom primene Uredbe o namenskim transferima u 2016. i 2017. godini.

Očekuje se da će bolja i čvršća saradnja centralne vlasti sa jedinicama lokalne samouprave, realizovana kroz namenske transfere, uspostaviti sistem razvijenih i održivih lokalnih socijalnih usluga, čime bi se obezbedila trajnija i kvalitetnija zaštita svih ranjivih grupa na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik