Viđanje deteta i roditelja u kontrolisanim uslovima

  ponedeljak, 1. april 2019.
Viđanje deteta u kontrolisanim uslovima

Reagujući na prepoznate teškoće praktičara, Republički zavod za socijalnu zaštitu otpočeo izradu stručno metodološkog uputstva za primenu intervencije kontrolisanog viđenja deteta sa drugim rediteljem s kojim ne živi i sa srodnicima s kojima ga vezuje posebna bliskost.

U okviru skupa aktivnosti usmerenih na definisanje ovog stručnog uputstva, održani su okrugli stolovi na temu ''Izazovi i mogućnosti u primeni kontrolisanog viđenja deteta sa rediteljem'', sa supervizorima iz centara za socijalni rad i sa sudijama i supervizorima, 07. i 29. marta 2019. godine

Zaključci učesnika grupisani su u pregledu koji sledi:

 • preventivni rad sa roditeljima i detetom kod prepoznatih znakova koji vode u konflikte i prekid relacija deteta sa rediteljem nije razvijen
 • ne sprovodi se produbljena procena snaga i teškoća roditelja
 • priprema roditelja i deteta za viđenje u kontrolisanim uslovima se ne realizuje
 • ne postoji plan sa definisanim aktivnostima i indikatorima tokom praćenja,
 • nisu zastupljene intervencije pravne – socijalne.-psihološke
 • ne odvija se kontinuirana saradnja sa sudom

Mogućnosti koje su prepoznate kao rešenje uzroka problema su:

 • specijalizovana znanja sudija i stručnih radnika – zajedničke edukacije
 • zakonska obaveza upućivanja roditelja u savetovališta
 • primena indikatora za prepoznavanje rizika
 • priprema roditelja i deteta za kontrolisana viđenja
 • planiranje aktivnosti sa indikatorima
 • primena intervencija pravnih – socijalno psiholoških
 • osigurana bezbednost prostornih uslova za održavanje viđenja
 • konsultacije pre održavanja ročišta stručnih radnika i sudije
 • uvođenje licenci za advokate
 • pismeno traženje dopune izveštaja od CSR bez pozivanja na sud stručnog radnika
 • Nalaz i mišljenje sintetizovano radi CSR gde živi dete sa mogućnošću pozivanja drugog roditelja radi sagledavanja relacije roditelj-dete i relacije roditelja

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi