Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Смернице Штампај
 
 
Смернице за израду налаза и мишљења органа стратељства у кривичном поступку према малолетницима намењене су првенствено водитељима случаја у центрима за социјални рад, како почетницима тако и онима који имају значајније искуство у раду на овој проблематици. Циљ смерница је да стручним радницима  послуже као нека врста подсетника и путоказа у процесу израде налаза и формирања стручног мишљења за потребе вођења кривичног поступка према малолетнику. Оне представљају сет практичних упутстава за рад чијом се применом обезбеђује да представници правосудних органа добију све информације о малолетнику које су значајне за процес доношења коначних одлука, уз истовремено уважавање и вођење рачуна о поштовању принципа најбољег интереса детета.
 
Смернице су засноване на принципима и вредностима произашлим из укупног контекста друштвених реформи и наше орјентације на подршку развоју услуга\третмана у заједници које ће омогућити интеграцију деце у сукобу са законом у њихову локалну средину, али и решавање проблема тамо где су они и настали, на нивоу заједнице у којој дете живи и којој припада. Индиректно, смернице могу бити корисне и представницима правосуђа јер им омогућавају детаљнији увид у праксу центра за социјални рад у изради налаза и мишљења и дају преглед методологије рада, структуре, садржаја, као и врсте информација које судије и тужиоци могу да очекују и евентуално захтевају од органа старатељства у поступцима према малолетним учиниоцима кривичних дела.
 
Смернице за израду налаза и мишљења органа стратељства у кривичном поступку према малолетницима су настале у оквиру пројекта „Унапређење примене васпитних налога“ који реализује Републички завод за социјалну заштиту као саставни  део ширег пројекта “Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији“, који финансира Европска унија а спроводи УНИЦЕФ, Србија у сарадњи са Министарством правде и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.
 
Ставови стручњака из праксе, првенствено судија за малолетнике о неуједначености налаза и мишљења у погледу количине и врсте информација које обухватају, били су полазна основа за одлуку Републичког завода да као једну од активности у оквиру пројекта формира радну групу мешовитог састава са задатком да заједнички предложе структуру и ниво информација за налаз и мишљење. Радну групу су чинили  представници провосуђа - суда и тужилаштва и система социјалне заштите - центра за социјални рад и Републичког завода за социјалну заштиту. На основу њихових заједничких напора настао је предлог формата за налаз и мишљење, представљен у овом документу.
 
Требало би нагласити да је коначној верзији формата претходило тестирање предлога кроз циклус обука организованих за стручне раднике центара за социјални рад. Повратне информације добијене од учесника су интегрисане у садржаје финалне верзије програма, која је акредитована и реализује се у форми једнодневне обуке.


 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО