Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Штампај

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

ПРАВИЛНИЦИ:

 

 

 ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА

 

 

 ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СТРУЧНИХ РАДНИКА

 

 

 ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

 

 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТРУЧНИМ ПОСЛОВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

 

 

 ПРАВИЛНИК О СТРУЧНИМ ПОСЛОВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

 

 

 ПРАВИЛНИК О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА 

 

Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља

Правилник о стандардима и поступку акредитације програма обуке за стручне раднике и стручне сараднике у социјалној заштити

Правилник о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и за финансирање установа    социјалне заштите

Правилник о обрасцу и садржају службене легитимације стручних радника центра за социјални рад

Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације инспектора социјалне заштите

Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности установасоцијалне заштите за смештај пензионера и других старих лица

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај деце и омладине ометене у развоју

Правилник о ближим условима за оснивање и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај деце и омладине без родитељског старања и деце и омладине са поремећајима у развоју

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица

Правилник о хранитељству

Правилник о програму припреме за усвојење

Правилник о начину вођења Јединственог личног регистра усвојења

Правилник о поступку за одређивање и промену личног имена

Правилник о начину вођења поступка и сачињавању записника о налажењу детета

Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима

Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета

Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити

Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима

Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици

Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама социјалне заштите

Правилник о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ

Правилник о социјалној помоћи за лица која траже, односно којима је одобрен азил

Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица

Правилник о вршењу надзора над стручним радом у установама социјалне заштите

Правилник о намирењу потраживања по основу исплаћене новчане социјалне помоћи

Правилник о ближим условима за обављање психолошке делатности предузетника

Правилник о приправничком стажу и начину полагања стручног испита психолога

Правилник о организацији и начину обављања надзора над стручним радом психолога

Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту

Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза

Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области социјалне заштите које финансира Република

Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем

Правилник о поступку јавне набавке мале вредности

Правилник о забрањеном поступању запослених


УРЕДБЕ:

Уредбу о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи

Уредбу о примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ

Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената

Уредба о буџетском рачуноводству

Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа

Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

Уредба о мрежи установа социјалне заштите   

ОСТАЛО:

Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи

Упутство о процедури одобрења привременог боравка страним државњанима жртвама трговине људима

Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе

Мере за откљањање неправилности у вршењу послова смештаја деце у установе социјане заштите

Општи Протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима

Посебан протокол о поступању центара за социјални рад – органа старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 2 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО