Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Делатност arrow Професионална обука
Штампај

ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА

Републички завод за социјалну заштиту:

  • Успоставља систем сталног професионалног развоја кадрова у области социјалне заштите
  • Континуирано испитује образовне потребе запослених
  • Уводи систем квалитета у програме стручног усавршавања кроз спровођење процеса акредитације програма обуке
  • Креира пакете недостајућих обука, као и програме усмерене на развој општих, посебних и специфичних  компетенција  пружалаца услуга
  • Води базу података о акредитованим програмима обуке и њиховој реализацији
  • Информише стручну јавност кроз издавање каталога акредитованих програма и других публикација,  као и организовањем других видова  промоција Професионална обука

Професионална обука


Након доношења Програма мера и активности за стално стручно усавршавање стручних радника у установама социјалне заштите, у јуну 2008.године, стекли су се услови да се процес стручног усавршавања запослених у социјалној заштити реализује по утврђеном плану и на основу успостављених правила и процедура. У складу с тим,  Завод  континуирано ради на вођењу послова акредитације, што обухвата следеће активности:

•    вођење прописаних регистара
•    процена програма обука у односу на испуњеност стандарда акредитације
•    логистичка подршка раду Одбора за акредитацију
•    контрола квалитета реализације акредитованих програма обуке
•    извештавање

Осим послова везаних за процес акредитације програма, стална пажња је  посвећена  и унапређивању доступности обука запосленима у систему социјалне заштите, што обухата следеће активности:

•    утврђивање потреба за обуком у систему социјалне заштите
•    идентификовање и израда/наручивање недостајућих програма обуке
•    реализацију програма обуке чији је носилац Завод
•    израду годишњег Плана стручног усавршавања запослених у социјалној заштити
•    информисање јавности.

Републички завод за социјалну заштиту је, на основу утврђених потреба за обуком,  израдио и Предлог програма стручног усавршавања за 2010. годину , који је у марту месецу прослеђен Министарству на усвајање. Приоритет су имали програми који доприносе ефикаснијем увођењу промена у погледу организације и начина рада центара за социјални рад, односно програми који су у функцији примене новог Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад, као и програми који су фокусирани на поспешивање процеса трансформације резиденцијалних установа за децу.

У процесу идентификовања недостајућих програма обуке, Завод је пилотирао, припремио за акредитацију, односно акредитовао четири програма обуке за које је утврђено да би својим садржајем допринели развоју компетенција запослених у систему социјалне заштите:

1)  „Методологија извођења обуке“ (пилотиран и акредитован),
2) „Програм основне обуке за супервизоре у центрима за социјални рад“
3) „Управљање спровођењем промена“ (у фази припреме за акредитацију)
4) „Дневни боравак – могући одговор на потребе деце и младих са поремећајем понашања“(акредитован и имао шест реализација).

Када је реч о реализацији програма чији је носилац Завод, током 2009. године је реализовано 14 обука за супервизоре, којима је обухваћено 194 стручна радника који ће у центрима за социјални рад обављати послове супервизора.

У циљу унапређења доступности обука у систему социјалне заштите, континуирано је ажурирана База података о акредитованим програмима. Подаци о акредитованим програмима се чувају у штампаној и електронској форми и редовно уносе у базу података. Доступни су свим заистересованим лицима на интернет страници Републичког завода – База акредитованих програма обуке

Контрола квалитета реализације акредитованих програма предпоставља успостављање методологије праћења и процене реализације програма обуке, односно креирање адекватних инструмената.

Процена квалитета реализације програма обуке заснована је на следећим методама:
o      Непосредно посматрање
o      Интервјуисање
o      Анкетирање

Резултати опсервације, интервјуа и спроведене анкете указују на висок ниво квалитета реализације програма који су контролисани током 2009. године, као и на чињеницу да су полазници веома задовољни како садржајем, тако и начином реализације обука које су похађали.

Сваку контролу квалитета прати израда извештаја са резултатима процене које Одељење за професионалну обуку доставља свим ауторима чији програми праћени. Извештаји садрже резултате добијене опсервацијом, интервјуима и упитницима, као и коначну оцену о квалитету реализације.  Ови извештаји се прослеђују Министарству за рад и социјалну политику. За претходну годину је урађен збирни ''Извештај о раду на пословима акредитације у 2009. години '' који детаљно описује процес, активности и резултате у претходном периоду.

 

 

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 2 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО