Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Штампај
 Поштовани,

Ово је преглед услуга социјалне заштите у локалним заједницама Србије, са подацима о  пружаоцима и корисницима тих услуга.

Преглед омогућује да се учитају и прикажу подаци према:

•    врсти услуге (заступљеност дате услуге у градовима и општинама Србије) и
•    према  територији, односно граду/општини и услугама које се у датој локалној заједници пружају корисницима.

Важна напомена:

Пред Вама су подаци о институционализованим услугама социјалне заштите. Реч је о услугама за које су локалне смаоуправе донеле одлуке о финансирању, чиме услуге стичу предуслов одрживости.

Image
 
Развојни контекст

Развијеност локалних услуга социјалне заштите и групе корисника којима су те услуге намењене, као и пружаоци услуга у заједницама су питања од значаја за укупан развој система социјалне заштите. На првом месту је значај локалних социјалних услуга за достизање стратешких циљева реформе система социјалне заштите. Следећи те стратешке правце, а у складу са својим програмским опредељењима, Републички завод за социјалну заштиту успоставио је Базу података о локалним социјалним услугама.

 

 База услуга социјалне заштите   

 

Зашто База података о локалним услугама?

База података о локалним услугама социјалне заштите настала је као резултат потребе да се стекне увид у актуелни степен развијености и географску заступљеност услуга социјалне заштите на локалном ниовоу, као и у врсту тих услуга и њихове пружаоце. Истовремено, База података о постојећим услугама представља и увид у недостајуће услуге социјалне заштите, као и у средине у којима треба развијати локалне услуге.
 
 
База података о локалним социјалним услугама приказује податке о институционализованим услугама социјалне заштите. Реч је о услугама за које су локалне смаоуправе донеле одлуке о финансирању, чиме услуге стичу предуслов одрживости. Подаци о социјалним услугама које су пројектно финансиране доступни су у оквиру
у области социјалне заштите, доступне на сајту Републичког завода за социјалну заштиту.
 
 
Потпунији увид у развијеност социјалних услуга ствара основе за њихову систематизацију и израду препорука за даљи развој. Уз то, јасан увид у постојеће и недостајуће услуге може да буде и својеврсни показатељ потенцијалним и будућим пружаоцима услуга, као и подстицај различитим социјалним актерима на локалном нивоу.

Посебни циљеви успостављања Базе података о локалним социјалним услугама оријентисани су на:

•    Идентификовање и систематизација укупног броја локалних услуга социјалне заштите које се, у складу са Законом о социјалној заштити, пружају групама корисника  - деци и младима и одраслима и старијима
•    Утврђивање броја и врсте социјалних услуга у конкретним локалним заједницама
•    Идентификовање броја и врсте локалних социјалних услуга према одређеној циљној групи корисника
•    Стицање увида у географску заступљеност услуга социјалне заштите
•    Идентификовање пружалаца услуга у социјалној заштити владиног и невладиног сектора.
 
Начин прикупљања података за Базу

Процес успостављања Базе започео је дефинисањем основних параметара од значаја за прикупљање, обраду и презентацију података.  Креиран је софтвер за управљање подацима о нивоу и заступљености услуга социјалне заштите у Србији – база података о локалним услугама социјалне заштите.  Софтвер се састоји од интерактивне мапе Србије која олакшава приступ подацима за конкретне општине, уз могућност графичког приказа заступљености услуга, врстама социјалних услуга које се пружају у локалним заједницама и циљним групама којима су намењене
 
 
 База услуга социјалне заштите  
 
 
Прикупљање података започето је средином септембра 2010. године и траје континуирано. Наиме, како је развој локалних услуга социјалне заштите процес који непрекидно траје, то је Базом предвиђен стални унос промена које настају.

Када је реч територијалној покривености, База података о локалним услугама социјалне заштите обухвата територију целе Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију, при чему треба имати у виду да је било могуће прикупити податке само из 7 локалних заједница са овог подручја.

Коме је База намењена?

База података о локалним услугама социјалне заштите од користи је свим актерима у систему социјалне заштите:

•    Креаторима политике и доносиоцима одлука База података пружа увид у врсту развијених социјалних услуга и њихову територијалну заступљеност, што је својеврсни водич у правцу даљег подстицања и подршке развоју услуга у срединама у којима за сада оне не постоје.
•    заинтересованој научној и стручној јавности, База је значајн извор података по различитим параметрима – по врсти услуга, по пружаоцима, по циљним групама којима су те услуге намењене, по територијалној заступљености и др.
•    актуелним и потенцијалним корисницима услуга База података представља својеврсни оријентир – у којој средини која услуга је на располагању одређеној групи
•    актуелним и потенцијалним донаторима, као и пружаоцима услуга База служи као водич у правцу области подршке које треба развијати.
 
 
 База услуга социјалне заштите  
 
 
Шта База омогућује?

Софтвер се састоји од:

•    Интерактивне мапе Србије која олакшава приступ подацима за конкретне општине, као и графички приказ заступљености појединих услуга,
•    базе услуга социјалне заштите, као и циљних група, које препознаје Закон о социјалној заштити
•    базе пружалаца услуга из јавног и цивилног сектора.

Софтвер омогућава једноставан унос података, њихову графичку и табеларну интерпретацију.

Практично, База омогућава преглед података о конкретној услузи – нпр. у којим све локалним заједницама у Србији се пружа услуга Становања уз подршку за младе који се осамостаљују.


Такође, База омогућује да се сагледа степен развијености социјалних услуга у појединачним локалним заједницама – нпр. у претраживачу општина /градова, сложеном по азбучном реду, изаберете град или општину за коју желите податке и добијете преглед локалних услуга које се у тој заједници пружају, као и ко су пружаоци тих услуга.

На сајту Републичког завода за социјалну заштиту доступни су подаци о социјалним услугама у појединачним локалним заједницама, као и подаци о заступљености појединачних социјалних услуга.
 
 
 
За детаљније податке, потребно је обратити се
Републичком заводу за социјалну заштиту,
телефоном на број 011 36 21 565
или електронским путем, на адресу
Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

 
 
 Неки показатељи – први резултати коришћења Базе  

Први резултати обраде података показују да се у Републици Србији организује укупно 31 различита локална социјална услуга, од којих:

•    14 услуга намењених деци и младима,
•    9 услуга намењених одраслима и старима и
•    8 услуга које подједнако користе све групе корисника, односно услуге које су за потребе ове Базе класификоване као услуге подршке породицама, или услуге подршке жртвама трговине људима или жртвама породичног насиља.

Укупан број локалних социјалних услуга у 137 локалних заједница је 351. При томе, веома је важно истаћи да су локалне заједнице на Косову и Метохији увршћене у укупан број градова и општина које се приказују.

За креаторе политике и доносиоце одлука, као и за теоретичаре и практичаре у систему социјалне заштите, од посебног значаја може бити податак да у 37 локалних заједница у Србији нема локалне социјалне услуге финансиране из буџета локалне самоуправе.

Међу услугама социјалне заштите које се реализују на локалном нивоу, доминирају услуге дневног боравка и услуге помоћи и неге у кући, а потом следе услуге подршке за самосталан живот.
 
 База услуга социјалне заштите  
 
 
Када је реч о услугама намењеним деци и младима, најчешће је организована услуга Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, која се пружа у 62 локалне заједнице у Србији.

Уз њу, према заступљености, следи услуга Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, у 14 средина и потом услуга Становање уз подршку за младе који се осамостаљују, коју пружа 13 градова/општина.

Међу услугама намењеним одраслима и старијима, најзаступљенија је услуга Помоћ и нега у кући за одрасле и старије, која се обезбеђује у 79 локалних заједница у Србији.  Друга по бројности локалних заједница је услуга Клуб за старије, која се обезбеђује у 28 средина, а на трећем месту је услуга СОС телефон за жртве породичног насиља, коју обезбеђује 15 градова/општина у нашој земљи.

Када је реч о пружаоцима услуга, подаци показују да локалне самоуправе чешчће указују поверење установама социјалне заштите у јавном сектору него организацијама у цивилном сектору. Иако су невладине организације најчешће први носиоци и својеврсни пионири у успотављању социјалних услуга на локалном нивоу, институционализација тих услуга од стране локалних самоуправа за већину градова/општина још представља тешкоћу. То објашњава и распрострањено уверење међу заинтересованом стручном јавношћу да су локалне социјалне услуге и по броју и по садржају далеко развијеније, али и да су, на жалост, оне најчешће ограниченог трајања. Наиме, већина локалних социјалних услуга почиње да се реализује као део пројектних активности, а са престанком пројектног финансирања, престаје и пружање одређене услуге.
 
 База услуга социјалне заштите  
 
 
Ограничења и могуће тешкоће

Прецизно сагледавање броја и врсте услуга социјалне заштите које се пружају на локалном нивоу у директној је међузависности са ажурношћу локалних заједница у прикупљању и редовном прослеђивању података. У том смислу локалне самоуправе су кључни актери јер располажу најпотпунијим подацима о броју, врсти и структури локалних услуга о чијем се финансирању и реализацији старају.

Поред локалних самоуправа од посебног значаја и вишеструке помоћи је и спремност установа социјалне заштите и организација цивилног друштва да редовно достављају податке о свим променама у овој области. Једино у сарадњи свих ових актера може се обезбедити неопходна ажурност Базе података о локалним социјалним услугама.

Уз то, тешкоће се могу јавити и у терминилошком смислу, па је усклађено разврставање и именовање услуга социјалне заштите приликом достављања података кључно за прецизан унос и представљање података у Бази. Због тога називи локалних социјалних услуга треба да буду у складу са релевантним нормативним актима која дефинишу оквире за пружање услуга – структурне и функционалне.
 
 
Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО