Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Пројекти arrow Реализовани пројекти arrow Подршка младима без родитељског старања
Подршка младима без родитељског старања Штампај
 Пројекат
„Медијска подршка запошљавању младих без родитељског старања“

Републички завод за социјалну заштиту и Независно удружење новинара Србије , у партнерству, реализовали су пројекат  „Медијска подршка запошљавању младих без родитељског старања“. Пројекат je реализован од 01. јануара до 30.јуна 2011. године, уз подршку Министарства културе Републике Србије, Сектора за медије , а са циљем да се поспеши остваривање права грађана на jавно информисање, развија медиjски плурализам и подстче медиjско стваралаштво у области културе, науке и образовања.

А) Циљеви пројекта:

У целости су реализовани постављени циљеви пројекта усмерених на популарисање, промоцију и размену информација о запошљавању и могућности запошљавања младих који напуштају систем социјалне заштите, настављају живот самостално, без објективних могућности за подршку породице.
 
Посебни циљеви усмерени на сензибилисање јавности, јачање професионалних капацитета и мотивације представника медија за ефикасно и континуирано информисање јавности у локалним заједницама о обиму, узроцима и последицама незапослености, смањивање и ублажавање постојећих предрасуда о овој групи младих, такође су у потпунаости реализовани

Достизањем циљева и овог пута је скренута пажља јавности на реалне потребе ових младих људи, проширена свест грађана Србије и медија, и мобилисани капацитети за унапређење услова самосталног живота ових младих људи.

Б) Реализоване пројектне активности: 

-Спроведена квалитативна и квантитативна анализа броја новинских написа и начина извештавања штампе о младима који се осамостаљују и напуштају систем социјалне заштите,
-Објављивањи резултати анализе у писаним медијима ,
-Одржане две интерактивне едукативне радионица са релевантним представницима из сфере социјалних, медијских и привредних структура локалних заједница,
-Продуковани медијски прилози у локалним медијима и стручним часописима,
-Припрема и објављивање тематског броја „Досијеа“, посвећеног афирмацији медијске подршке запошљавању младих без родитељског старања, који напуштају систем социјалне заштите и осамостаљују се,
-Евалуација постигнутих резултата – објављивање упоредне квантитативне и квалитативне анализе медијских прилога насталих током реализације пројекта.

У склопу пројектних активности одржане су две интерактивне едукативне радионице. прва радионица одржана је 01. априла, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, у Чачку, а друга 29. априла у сали Независног удружења новинара Србије, Београд, Ресавска 28.

У радионицама је учествовало 35 представника пружаоца услуге, локaлних управа и медијских кућа из осам градова и општина: Чачка, Крагујевца, Крушевца, Ужица, Прибоја, Књажевца, Сремске Митровице и Београда.
У првом тематском делу одржаних радионица, учесницима су представљени остварени резултати у процесу успостављања и развоја услуге «Становање уз подршку за младе који се осамостаљују», укључујући и примери добре праксе. Потом су приказани резултати истраживање о задовољству корисника овом услугом са акцентом на потребу да се проблемима запошљавања младих без родитељског старања приступи што је могуће организованије, уз активно учешће више ресора – медија, локалне управе, социјалне заштите, запошљавања, привреде,....

У другом тематском делу, учесницима су представљени резултати Анализе о медијској подршци запошљавању младих без родитељског старања. Ову анализу сачинио је Љубомир Ђорђевић, члан пројектног тима из НУНС-а, а представља квалитативну и квантитативну анализу извештавања писаних и електронских медија о младима који се осамостаљују и напуштају систем социјалне заштите. Анализа је обухватила период од октобра до децембра 2010. године и анализирано је извештавање медија, о овој теми, у Чачку, Ужицу, Крагујевцу, Крушевцу, Књажевцу, Прибоју и Сремској Митровици. Резултати анализе показују да је  медијско праћење потреба и проблема младих који напуштају систем социјалне заштите и осамостаљују се било спорадично и «ad hoc» и да је изостало истраживачко новинарство. Уз то, недостаје континуитет у праћењу тема које су директно или индиректно повезане са овом групом младих. И најзад, али не мање значајно, теме које се односе на положај и проблеме младих без родитељског старања нису на првим странама писаних медија, нити у ударним терминима електронских медија.

Посебна пажња у овом тематском блоку посвећена је препорукама које су настале као резултат спроведене анализе, а које су упућене, пре свега, представницима медија. Поред осталог, указано је на потребу унапређивања постојећих модела сарадње између представника локалних самоуправа, пружалаца социјалних услуга и локалних медија у подстицању  сензибилитета новинара и уредника за проактиван приступ праћењу потреба и проблема младих из тзв. рањивих група. На тај начин се подстиче и редовност у праћењу ове теме, а тиме и општа и стручна јавност на деловање у правцу обезбеђења веће социјалне укључености. Као посебна препорука, наглашена је потреба да се посвети више пажње и медијског простора представљању позитивних примера. На тај начин се мотивишу потенцијални послодавци за запошљавање младих који напуштају систем социјалне заштиуте и осамостаљују се.

Најважнији део радионице био је посвећен раду у малим групама и практичним  вежбама. Током креативног радионичарског рада и вежбања у мањим групама, учесници су дефинисали препоруке за пружаоце услуга и за представнике локалних самоуправа и препоруке за медије.

В) Препоруке

Препоруке за пружаоце услуга:

• у успостављању, организовању, пружању и подршци развоју социјаних услуга сви друштвени актери у локалној заједници треба да имају активну улогу, што упућује на неопходност међуресорне сарадње и координације заједничких активности
• пружалац социјалне услуге, самостално делујући, не може битно да унапреди квалитет услуге и зато би морао да буде покретач протокола о сарадњи свих релевантних актера у запошљавању младих без родитељсог старања: националне службе за запошљавање, локалне управе, удружења привредника, медијских кућа....са циљем да сваки актер, сходно својим законским овлашћењима и надлежностима, допринесе ефикаснијем запошљавању и «умрежавању» свих релевантних система локалне управе
• пружалац услуге треба да иницира и доприноси доношењу и унапређењу правне регулативе која социјалну услугу чини одрживом
• уз проактивну партиципацију корисника услуге, младих који се осамостаљују, нужна је континуирана, планска, циљана едукација саветника за осамостаљивање усмерена на професионално оснаживање за помоћ при налажењу и задржавању запослења младих који напуштају систем социјалне заштите и осамостаљују се.

Препоруке за локалне управе:

• ревидирати локална стратешка документа и у градовима и општинама у којима услуге ван-институционалне подршке младима нису предвиђене, предвидети потребне ресурсе за успостављање ових услуга
• адекватним актом, одлуком о проширеним правима, у буџету града/општине определити наменска средстава за квалитетну имплементацију услуге становање уз подршку за младе који се осамостаљују и размотрити могућности ангажовања референта који би био задужен само за спровођење активности намењених младима који се осамостаљују
• одлукама већа успоставити приоритет у запошљавању младих без родитељског старања  и стимулисати јавни сектор за постизање веће запошљивости младих који напуштају систем социјалне заштите и осамостаљују се
• размотрити искуства појединих локалних самоуправа у изналажењу најцелисходнијих решења за подршку младима који се осамостаљују (нпр. обезбеђивање средстава за лични доходак саветника за осамостаљивање и сл.)
• ревизијом локалних такси и пореза обезбедити погодности за привреднике, занатске радионице и приватнике како би се стимулисали потенцијални послодавци да у радни однос приме младе који напуштају систем социјалне заштите и осамостаљују се
• обезбедити субвенције за комуналне услуге, градски превоз, културне и спортске манифестације за младе који користе услугу становање уз подршку, како би се олакшао процес њиховог осамостаљивања
• током коришћења услуге младима обезбедити материјалну потпору која није дестимулишућа у коначном осамостаљивању
• повремено организовати конференције за штампу како би се континуирано одржавала пажња медија да прате положај и потребе младих који се осамостаљују

Препоруке за медије:

• подстицати истраживачко новинарство где год је то могуће, са сталним фокусом на тражење запослења за конкретне кориснике
• стално подстицати и анимирати локалну средину за потпунију подршку младима из посебно осетљивих група, уз коришћење расположивих ресурса – линк ка одређеном сајту, кајрон на ТВ, кратка вест која би се провлачила (нпр. «три корисника за која се тражи посао...»)
• подстицати афирмативни приступ извештавању и медијском праћењу потреба и проблема младих који се осамостаљују
• афирмисати добре послодаваце, оне који су већ запослили сличне кориснике и разноврсне позитивне примере
• развијати сарадничке односе засноване на међусобном уважавању са представницима система социјалне заштите и локалне самоуправе како би се обезбедио континуитет у праћењу процеса осамостаљивања младих без родитељског старања
• теме из живота младих који се осамостаљују представити на читанијим страницама писаних медија, односно у слушанијим и гледанијим терминима у електронским медијима
• стално јачати капацитете медија – материјалне, кадровске, финансијске, у сарадњи са представницима локалних самоуправа, уз издвајање потребних средстава у буџетима градова и општина
• подстицати повремено организовање мултисекторских скупова (нпр. као ове радионице што су) на којима представницим медија имају могућности да се детаљније упознају са оствареним резултатима у пружању локалних социјалних услуга, као и о потребама за даљим развојем недостајућих услуга подршке младима који се осамостаљују
• подстицати развој партнерских пројеката између медија и центара за социјални рад у сврху обезбеђивања потребних предуслова за бољу запосленост младих који напуштају систем социјалне заштите
• медијски подржати послодавце и приватне предузетнике који запошљавају младе без родитељског старања и који напуштају систем социјалне заштите
• континуирано подстицати афирмативни приступ праћењу положаја и потреба младих који се осамостаљују.

Г) Закључак

Идеја да се на једном месту окупе и размене сазнања, ставове и идеје представници три међусобно повезана актера у локалној заједници – представници локалних управа, представници медија и представници система социјалне заштите показала се као веома добро прихваћена од свих учесника радионице. Наиме, конкретну потврду прихваћености ове идеје дају управо закључци са једнодневне радионице  „Медијска подршка запошљавању младих без родитељског старања“

1.Организовање једнодневних скупова посвећеној једној одређеној теми (у овом случају положају и потребама младих који напуштају истем социјалне заштите и осамостаљују се) са равноправним учешћем представника локалних самоуправа, медија и система социјалне заштите вишеструко је корисно. Најпре, то је прилика да се свих актери локалне заједнице међусобно упознају и размене сазнања и ставове, а потом и да сагледају досадашње и будуће активности у оквиру одређене теме

2.Потребно је континуирано јачати професионалне капацитете, личну и професионалну мотивацију пружалаца услуга подршке младима и медија да сарађују у интересу потпуније медијске подршке процесу осамостаљивања младих без родитељског старања. С тим у вези, посебну пажњу треба посветити креирању програма обуке за саветнике за осамостаљивање с фокусом на подршку запошљавању младих који се осамостаљују

3.Подстицати организовање једнодневних радионица са истим саставом учесника у процесу успостављања свих локалних социјалних услуга. На тај начин би се обезбедила потпунија међусобна информисаност о могућем доприносу локалних самоуправа, медија и представника система социјалне заштите, односно пружаоца услуга у успостављању, организовању, пружању и праћењу ефеката одређене локалне социјалне услуге, односно о унапређењу квалитета живота групе корисника којима је дата услуга намењена.


У Београду јул 2011. године                                                                                    Пројектни тим
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО