Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Пројекти arrow Реализовани пројекти arrow Ванинституционални третман деце и младих са поремећај
Штампај
 ПРОЈЕКАТ „ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНИ ТРЕТМАН ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ И ОБУКА ЗА ПРИМЕНУ ТРЕТМАНА“

Kрајем августа 2008. године, Републички завод за социјалну заштиту сачинио је Пројекат „Ванинституционални третман деце и младих са поремећајем у понашању и обука за примену третмана“. Пројекат је био у складу са пропозицијама јавног позива за подношење предлога пројеката из области социјалне заштите „Развој програма третмана и програма обуке“, који је расписао Фонд за социјалне иновације, у сарадњи са  Програмом Уједињених нација за развој и Министарством рада и социјалне политике Републике Србије, уз финансијску подршку Европске уније преко Европске агенције за реконструкцију.
Пројекат се састојао из два међусобно повезана сегмента:

•     Обука за примену ванинституционалног третмана деце и младих са поремећајем у понашању и
•     Ванинтитуционални третман деце и младих са поремећајем понашања

Циљеви програма обуке за примену ванинституционалног  третмана деце и младих са поремећајем у понашању оријентисани су на повећање стручних компетенција професионалаца за реализацију адекватне стручне праксе у раду са децом и младима са поремећајем понашања, засноване на савременим научним основама, међународним инструментима и правима деце.

Појединачни циљеви били су:

-   Промена односа професионалаца према детету и младој особи са поремећајем понашња у складу са правима детета и међународним инструментима
-    Унапређење стручних компетенције стручњака за рад са децом и младима са поремећајем понашања
-    Овладавање принципима и захтевима плана третмана деце и младих са поремећајем у понашању у ванинституционалној заштити
-    Стицање вештина за примену индивидуалног планирања третмана детета или младе особе са поремећајем понашања
-    Стицање знања и вештина за мобилизацију локалне заједнице у реализацији индивиуалног плана третмана

Садржај програма третмана, односно подручја подршке која третман обухвата су:

1. лични развој - изградња личности малолетника, превазилажење развојних застоја, развој функционалних облика понашања и решавања животних тешкоћа, моралности и проактивног односа према себи и другима
2.  фактори ризика који погодују развоју поремећаја понашања - породични утицаји, индивидуални фактори, изложеност различитим стресорима, социјализација и шири друштвени контекст
3. социјализација и интеграција младих у вршњачке групе и свакодневни живот заједнице, инклузивни модел на пољу једнакости у образовним, културним, спортским и другим активностима
4. радно и хуманитарно ангажовање деце и младих са поремећајем понашања
5. родитељска компетенција - поремећај понашања деце уско је повезан са родитељском дисфункционалношћу, те је истовремени рад на унапређењу родитељске компетентности неопходан

Корисници укључени у програм били су:

1)  деца и млади са асоцијалним понашањем
2) деца и млади са поремећајима у понашању испод 14 година - кривично неодговорни;
3) деца и млади кривично одговорни у поступку пред тужилаштвом, у припремном поступку и према којима је изречена васпитна мера посебних обавеза, мере појачаног надзора, упућивања у дневни боравак и васпитни налози

Спровођење третмана, како је пројектом предвиђено, било је поверено обученим професионалцима и волонтерима са потребним претходним образовањем (психолози, специјални педагози, социјални радници, просветни радници....) који су обучени за примену третмана и који поседују друга потребна знања и вештине за рад са децом и младим особама са поремећајем понашања. Учесници су били из различитих система, а један број реализатора третмана био је из невладиних организација.


 
Активности Републичког завода за социјалну заштиту
 
Активности Републичког завода за социјалну заштиту, у оквиру пројекта „Ванинституционални третман деце и омладине са поремећајем понашања“, паралелно се одвијају у два правца.

С једне стране, оне су усмерене на пружање подршке успостављању и даљем развоју услуге Дневног боравка за децу и младе са поремећајем понашања у три средине. Током месеца августа, у Књажевцу и Крагујевцу је остварена непосредна комуникација између Републичког завода за социјалну заштиту, матичних центара за социјални рад и представника локалне власти. Био је то први корак ка успостављању функционалног партнерства. Када је реч о Сремској Митровици,  Републички завод за социјалну заштиту подржава даље структуирање услуге Дневног боравка за младе у сукобу са законом , покренуте почетком ове године. Носиоци, односно, пружаоци ове услуге су центар за социјални рад и локална НВО.

С друге стране, континуирано се ради на конципирању савременог модела Дневног боравка и изради програма обуке, који би пружаоце ове услуге оспособио за примену савремених теоријско-методолошких приступа везаних за ванинституционални третман деце и младих са поремећајем понашања. У наредном периоду планира се пилотирање програма обуке у три наведене средине. Након тога следи израда коначне верзије програма и његова припрема за акредитацију.


 
 Ванинституционални третман деце и младих са
поремећајем понашања
- до сада реализоване пројектне активности -
 
У протеклом периоду спроведене су бројне планиране активности у оквиру пројекта ''Ванинституционални третман деце и младих са поремећајем понашања''.

Прва од многих активности, креирање пакета обуке који ће подржати увођење потребних услуга у локалној заједници намењених деци и младима са поремећајем понашања, реализована је у првом кварталу реализације Пројекта.

Изради пакета обуке под називом ''Дневни боравак – могући одговор на потребе деце и младих са поремећајем понашања'' претходио је захтеван и одговоран посао који се састојао у уобличавању услуге дневног боравка за ову групу деце.

Наиме, основни циљ пројекта је осавремењавање стручне праксе у раду са децом и младима са поремећајем понашања у локалној заједници, у природној средини у којој деца и млади одрастају. С обзиром на комплексност појаве и манифестација поремећаја понашања, неопходан је приступ овој деци и младима према принципу континуитета заштите. Односно, потребно је да се обезбеди истовремено постојање услуга и програма подршке који се међусобно разликују по степену структуре и контроле понашања деце и младих.

Свеобухватност у приступу  је била императив. Свеобухватност и добро познавање неколико значајних области – савремених приступа раду са децом и младима са поремећајем понашања у свету;  непосредне праксе у нашој средини, где је било значајно препознати примере добре праксе, тешкоће са којима се стручњаци у пракси суочавају, као и нашу актуелну законску регулативу, како у области социјалне заштите, тако и систему правосуђа, посебно Закон о малолетним починиоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. Стога је било неопходно у првој фази реализације пројекта посветити пуну пажњу анализи прикупљеног материјала и уобличавању приступа у раду са децом и младима са поремећајем понашања за који сматрамо да је прихватљив и примерен нашој средини и ресурсима. Резултат тог рада је конципирање услуге дневног боравка за децу и младе са поремећајем понашања. Посебно смо водили рачуна да ова услуга буде у складу са домаћом законском регулативом, међународним документима који се тичу заштите деце и младих са поремећајем понашања и реформом система социјалне заштите. 

Концептом услуге обухваћено је:

­-    Савремене теоријске, законодавне и искуствене основе  концепта
­-    Основни принциие рада са децом и младима у дневном боравку
­-    Актери третмана у дневном боравку и њихове улоге
­-    Корисници
­-    Области рада
­-    Програми третмана
­-    Основни процеси третмана
­-    Фазе третмана
­-    Модалитети третмана - директан и индиректан третман
 
На основу овако постављеног концепта дневног боравка као нама тренутно најпримеренијег и потребног модалитета рада са децом и младима са поремећајем понашања, сачинили смо програм обуке. Циљ програма обуке је да пружи основна знања и вештине која су потребна за покретање услуге дневног боравка у складу са концептом услуге.

Програм обуке ''Дневни боравак – могући одговор на потребе деце и младих са поремећајем понашања'' до свог подношења на акредитацију, прошао је својеврсно ''тестирање'' корз реализацију три тренинга, који су планирани пројектним активностима. На овај начин, пилотирањем програма обуке у три средине у којима се, по плану пројектних активности, започиње са увођењем услуге дневног боравка, програм је искуствено проверен, коригован и допуњен садржајима на основу исказаних потреба и сугестија полазника обуке. Програм је поднет на акреидтацију Акредитационом одбору.

Друга група значајних активности пројекта односи се на покретање и стварање услова за увођење услуге дневног боравка за децу и младе са поремећајем понашања у три средине. Након разматрања неколико могућности, определили смо се да се покретање услуге реализује у Крагујевцу, Књажевцу и Пожаревцу.

У том циљу, остварена је сарадња са локалним самоуправама и центрима за социјални рад, као и са другим структурама у општинама  - судством, тужилаштвом, полицијом, образовањем, здравством и удружењима грађана. Створене су основне претпоставке за развој сарадничке мреже на локалном нивоу. Формирани су тимови за обуку, сачињени од представника свих релевантних система. Након обуке, у свим срединама започето је са обезбеђивањем активности услуге дневног боравка и даљим радом на доношењу потребних одлука на општинским нивоима како би се обезбедила  одрживост услуге дневног боравка након окончања пројекта.
 
Активности у срединама:
 
Крагујевац
Обука  је одржана од 20.09.2009. -23.09.2009. године. На обуци је учествовало 16 полазника – 13 представника центра за социјални рад 'Солидарност''' и домског одељења „Младост'', 1 представник УГ ''Романипен'' и 2 представника УГ '' КГ YОУТХ СЕЦТОР’’.  Дневни боравак је почео са радом од 01.10.2009. године у просторијама Дечјег дома ''Младост''.У оквиру пројекта ангажована су 2 водитеља третмана и 1 координатор активности. Дневни боравак је снабдевен потребним дидактичким, радионичарским и канцеларијским материјалом за рад, уређен је простор, постављена основна структура дневног боравка у Крагујевцу, у складу са потребама средине и расположивим ресурсима. Од новембра месеца оставрује с енепосредни рад са корисиницима.

Књажевац
Обука је одржана од 11.11.2009.-13.11.2009. године. На обуци је учествовало 16 полазника, представника институција из скоро свих релевантних система - 2 представника локалне самоуправе, 3 представника правосуђа, 1 представник полиције, 2 представника  образовања, 2 представника Завода за васпитање младежи, 6 представника центра за социјални рад. Дневни боравак је започео са радом од 01.11.2009. године у просторијама центра за социјални рад ''Др. Михајло Ступар''. Ангажована су два водитеља третмана и 1 коордиантор. До сада су остварене активности  медијске промоције пројекта – 1 ТВ и 1 радио емисија, које су изазвале велики одјек у средини; сачињен је  промотивни материјал услуге и конципирана основна структура дневног боравка у Књажевцу.
 
Дневни боравак

Од децембра месеца у дневном боравку се остварује непосредни рад са децом и младима са поремећајем понашања. Центар за социјални рад има значајну подршку локалне самоуправе у обезбеђивању одрживости услуге након окончања пројектних активности. Дневни боравак је снабдевен радионичарским, дидактичким и канцеларијским материјалом.

Пожаревац
Обука у Пожаревцу одржана је у периоду од 7.12.2009. - 9.12.2009. године. На обуци је учествовало 15 полазника. Специфичност групе у Пожаревцу огледа се у учешћу представника околних центара за социјални рад, са подручја која гравитирају општини Пожаревац, као резултат процене у Пожаревцу да ће можда, у догледном периоду, услуга дневног боравка бити организована као регионална, а све на основу процене реалних потреба и ресурса региона.. На обуци су учествовали -  1 представник градске управе, 2 представника Центра за социјални рад Градиште и Голубац, по 1 представник центара за социјални рад из Кучева, Петровца и Жагубице, Малог Црнића и Жабара; 4 представника центра за социјални рад из Пожаревца, 2 представника НВО ''Шанса'' из Пожаревца и 2 представника Окружног суда из Пожаревца. Дневни боравак је започео са активностима од 1.12.2009. године.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО