Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Пројекти arrow Реализовани пројекти arrow Развијање индикатора у области социјалне заштите
Штампај
 ПРОЈЕКАТ
«Развијање индикатора у области социјалне заштите»

Развој интегрисаног система социјалне заштите један је од предуслова за достизање циљева реформе система социјалне заштите у Србији. Да  би се овим процесом могло ефикасно управљати неопходно је да постоји интрегрисани систем за мониторинг и евалуацију.

Републички завод за социјалну заштиту је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом покренуо пројекат «Развијање индикатора у области социјалне заштите» који је реализован у периоду од марта до маја  2010.1 године . У области социјалне заштите већ постоји одређени број индикатора, мада недовољан и није јасно раздвојено који су индикатори неопходни, односно, кључни или којима недостаје дисагрегација. Проблематична су и нека решења због којих је ниво поузданости појединих националних података недовољан а и врло тешко је направити било какво поређење на међународном нивоу.

Општи циљ пројекта
''Развијање индикатора у области социјалне заштите» управо је био јачање мониторинг система у области социјалне заштите путем развијања кључних индикатора за популацију и ефекте делатности социјалне заштите, а специфични циљеви били су следећи:

1. Анализа стања и преглед индикатора који се користе у Европској Унији у области новчаних давања и финансијског сиромаштва, у области услуга социјалне заштите у локалној заједници и институционалној заштити и у области породично правне заштите (у центрима за социјални рад).

2. Дефинисање основних домена – области индикатора делатности социјалне заштите који могу премашити, али који ће обавезно укључити: 1. новчана давања у функцији система социјалне заштите; 2. услуге социјалне заштите - институционална застита и ванинституционална застита (хранитељство и подршка    породици), 3. стручне услуге центара за социјални рад које не могу бити пренете другом извршиоцу (пружаоцу услуга).

3. Идентификовање и дефинисање индикатора са различитим нивоима приоритета међу њима:  кључних- максимално 5 по домену и 10-15 индикатора по домену  који су секундарног нивоа приоритета. Сваки од индикатора треба да буде дисагрегиран по следећим критеријумима: родна припадност, старост, етничко порекло, локални/национални ниво и инвалидитет. Дисагрегација по старости треба да буде усаглашена са законским прописима. Мапирање доступности и адекватности података за сваки од дефинисаних индикатора укључујући информације о извору података, о институцији одговорној за прикупљање тих података, поређење и уклапање дефинисаних индикатора са постојећим индикаторима и њиховим дефиницијама.

4. Израда сета препорука о томе како превазићи утврђене тешкоће у прикупљању, (располагању, односно, коришћењу) и адекватности података који се прикупљају у редовном праћењу делатности социјалне заштите.

Стратегија имплементације задатака - За реализацију предвиђених задатака Републички завод за социјалну заштиту је  поред сопствених ресурса   ангажовао три стручна консултанта. Ангажовани консултанти пружали су стручну подршку  у различитим фазама пројекта, па је тако у првој фази пројектних активности један консултант радио деск анализу чији је крајњи резултат извештај са прегледом  индикатора према дефинисаним доменима. Друга два консултанта, уз подршку Завода реализовали су низ интервјуа са експертима из одговарајућих области социјалне заштите у циљу развијања нацрта листе индикатора за дефинисане домене.

Друга фаза у процесу била је верификација нацрта листе кључних и индикатора секундарног нивоа важности. Ова фаза је реализована кроз фокус групе, при чему је по једна дискусија организована за сваки од датих домена. У фокус групама су учествовали представници релевантних министарстава и институција са мандатом за одређену област, представници невладиних организација као и Републичког завода за статистику. За сваки од предложених индикатора дефинисане су и информације о  тренутној приступачности и адекватности података.

Републички завод за социјалну заштиту у сарадњи са ангажованим консултантима сачинио је извештај о укупним налазима и препорукама како превазићи тешкоће у прикупљању (располагању, односно коришћењу и доступности) и поузданости података који се прикупљају у редовном праћењу и периодичном извештавању о делатности социјалне заштите.

Корисници пројекта
су пре свега, установе и организације које се баве социјалном заштитом и пружају услуге социјалне заштите у јавном сектору у Србији, али и Министарство рада и социјалне политике и сва остала релевантна министарства, Републички завод за статистику, Републички завод за социјалну заштиту и сви релевантни национални и локални социјални актери и институције, организације и невладине организације унутар система социјалне заштите.

 
 
 

 1 Пројекат о коме је реч само је део низа активности Републичког завода за социјалну заштиту започетог средином 2009. године, када је покренута иницијатива за израду новог формата извештавања о раду организација и установа социјалне заштите у јавном сектору. Израда новог формата извештавања и његова имплементација је крајњи циљ и сврха ових активности. Активности су започете консултацијама са експертима из ове области као и промоцијом критичког приступа према постојећем стању да би се наставиле реализацијом овог пројекта.
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 3 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО