Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај
СИНТЕТИЗОВАНИ ИЗВЕШТАЈИ
О РАДУ ЦСР И УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
 
 
На основу појединачних извештаја о раду, Републички завод за социјалну заштиту је, у оквиру послова на праћењу и извештавању о систему социјалне заштите, сачинио извештаје о раду центара за социјални рад и установа за смештај корисника у систему социјалнe заштите за 2016. годину.
Током 2016. године, значајна пажња је посвећена праћењу развоја услуга у заједници. У складу са обавезом о редовном годишњем извештавању лиценцираних пружалаца услуга, Републички завод за социјалну заштиту је започео процес пилотирања извештавања о раду пружалаца локалних социјалних услуга за 2016. годину.
 
 
 
Преузмите документа:
 

 
 
СИНТЕТИЗОВАНИ ИЗВЕШТАЈИ
О РАДУ ЦСР И УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
 
 
 
Републички завод за социјалну заштиту је, у оквиру послова на праћењу и извештавању о систему социјалне заштите, сачинио извештаје о раду центара за социјални рад и установа у систему социјалнe заштите за 2015. годину и доставио их ресорном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
На основу појединачних извештаја о раду, сачињено је шест синтетизованих извештаја у којима су информације подељене у целине које представљају:

  • нормативни основ и оквир деловања
  • опште податке о капацитетима установа
  • структуру и карактеристике корисника
  • обим и врсту пружених услуга социјалне заштите и
  • закључке и препоруке.

Поред наведених шест синтетизованих извештаја, сачињен је и посебан извештај о деци у систему социјалне заштите и ефектима мера и услуга које систем социјалне заштите обезбеђује деци.
 
 
 
Преузмите документа:
  
 
АНАЛИЗE ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ ЗА 2014. ГОДИНУ
 
 
У склопу праћења и извештавања о систему, Републички завод за социјалну заштиту је припремио седам анализа извештаја о раду центара за социјални рад и установа социјалне заштите за 2014. годину. С обзиром на методе израде извештаја, разликују се две врсте извештаја.

Прва група: извештаји у којима су представљени статистички подаци о корисницима у систему социјалне заштите, деца и пунолетни кроисници:
 
 
Преузмите документа....
 
 
Друга група: синтетизовани извештаји о раду установа социјалне заштите:
 
Преузмите документа...
 

Извештаји из прве групе настали су као резултат сагледавања потреба корисника, односно намере да се путем статистичких података омогући увид у ефекте које систем социјалне заштите постиже када је реч о положају деце, односно младих, одраслих и старијих корисника у друштву. Намера извештавања фокусираног на потребе корисника и праћење ефеката система социјалне заштите је планирање и унапређење социјалне заштите, односно креирање и спровођење политика усмерених на отклањање неједнакости и последица социјалне искључености. 

У овим извештајима су прикупљени и објављени статистички подаци о корисницима из установа социјалне заштите (центри за социјални рад, установе за смештај деце и младих и установе за смештај одраслих и старијих), из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, из Републичког завода за статистику, Републичког фонда за ПИО и других релевантних извора.

Другу групу извештаја чине синтетизовани извештаји који пружају увид у капацитете система за пружање услуга социјалне заштите. Ово су анализе сачињене интегрисањем појединачних извештаја о раду центара и установа социјалне заштите у 2014. години.

 

 
 
СИНТЕТИЗОВАНИ ПОДАЦИ О РАДУ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ КОРИСНИКА У  2012. ГОДИНИ
 
 
На основу појединачних извештаја о раду установа за 2012. годину, сачињених према претходно договореној и усвојеној методологији, Републички завод за социјалну заштиту је сачинио синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад  и синтетизоване извештаје о раду установа за смештај деце и омладине, одраслих и старијих.
 
Прикупљени су и синтетизовани подаци о раду у центрима и установама за смештај као пружаоцима услуга (подаци о запосленим радницима, условима рада/становања у установама); структури, карактеристикама и флуктуацији корисника; пословима центара на остваривању права, примени мера и обезбеђивању услуга, услугама центара и установа за смештај у локалној заједници. 
 
Поред синтетизованих извештаја које је сачинио Републички завод за социјалну заштиту, са нашег сајта можете преузети и интегралну верзију годишњег извештаја о раду Центра за заштиту жртава трговине људима .
 
Преузмите докумета:
 
Синтетизовани извештај о раду установа за смештај деце и младих за 2012. годину
Синтетизовани извештај о раду установа за одрасле и старије са менталним, интелектуалним, телесним и сензорним тешкоћама за 2012. годину
Синтетизовани извештај о раду установа за смештај одрслих и старијих за 2012. годину
Синтетизовани извештај о раду центара за породични смештај и усвојење деце и омладине за 2012. годину
 

 

АНАЛИЗE ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ ЗА 2011. ГОДИНУ

Са мало продуженим роком израде, Републички завод за социјалну заштиту је сачинио, и Министарству доставио, интегралне извештаје о раду Центара за социјални рад и установа за смештај у јавном сектору система социјалне заштите Србије за 2011. годину.

Пратећи основне захтеве новог Закона о социјалној заштити и принцип унапређења квалитета рада у област социјалне заштите, интегрални извештаји за 2011 годину су прилагођени реформским и законски дефинисаним циљевима. Њихов садржај је у значајној мери проширен и обогаћен захваљујући претходној изради и коришћењу нових Образаца за извештавање. Нови обрасци за извештавање ЦСР и установа за смештај пружају више информација о индикаторима из области социјалне заштите за 2011. годину. Прикупљени су и анализирани подаци о ЦСР и установама за смештај као пружаоцима услуга (подаци о запосленим радницима, условима рада/становања у установама); структури, карактеристикама и флуктуацији корисника; пословима ЦСР на остваривању права, примени мера и обезбеђивању услуга, услугама ЦСР и установа за смештај у локалној заједници.  

На основу појединачних извештаја о раду установа за 2011. годину, сачињених према претходно договореној и усвојеној методологији, коришћењем новог формата извештавања, Републички завод за социјалну заштиту је сачинио анализе, интегрални извештај о раду центара за социјални рад  и интегралне извештаје о раду установа за смештај деце и омладине, одраслих и старијих.

Преузмите докумета....

•    Интегрални извештај о раду центара за социјални рад за 2011. годину
•    Интегрални извештај о раду установа за смештај деце и младих за 2011. годину
•    Интегрални извештај о раду центара за породични смештај деце и омладине за 2011. годину
•    Интегрални извештај о раду установа за смештај одраслих лица за 2011. годину
•    Интегрални извештај за смештај старијих за 2011. годину

 


 

АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2010. ГОДИНУ

Републички завод за социјалну заштиту, у оквиру редовне делатности Одељења за истраживање, ради годишње интегралне извештаје о раду центара за социјални рад и установа за смештај корисника у Србији. Непосредни циљ којем тежимо је пружање квалитетне подршке у конципирању одлука у области политике социјалне заштите, односно, остваривању права грађана на материјална давања, на услуге у области породичног законодавства као и друге услуге социјалне заштите у чију је реализацију укључен Центар за социјални рад. На ширем плану циљ је да ова анализа користи свим актерима у процесу реформе социјалне заштите.

У складу са реформским процесима, завод се упоредо ангажује и на развијању нових индикатора делатности у социјалној заштити као и унапређењу формата извештавања којим ће се квалитетније и прецизније пратити услови и резултати рада у области социјалне заштите.

 Image Преузмите Анализу извештаја о раду Центара за социјални рад за 2010. годину

 


 
ГОДИШЊА ИЗВЕШТАВАЊА

о раду установа за смештај корисника социјалне заштите

У оквиру подршке актерима у систему социјалне заштите, пружаоцима услуга у пракси и доносиоцима одлука у конципирању социјалне политике,  редовно годишње извештавање о раду установа социјалне заштите у Србији извршено је у мају 2011. године.

Извештаји се базирају на прикупљеним појединачним извештајима о раду  139  Центара за социјални рад и 75 установа за смештај и друге социјалне услуге.

Формиране су базе података за 2010. годину, извршена интепретација резултата и анализа индикатора. Годишњи извештаји о раду центара и установа социјалне заштите промовишу се, између осталог, и  доступношћу на сајту Завода.

Преузмите годишње извештаје за 2010. годину...

- Извештај о раду установа социјалне заштите за смештај особа са инвалидитетом
- Извештај о раду установа за смештај страијих
- Извештај о раду центара за породични смештај деце и омладине
- Извештај о раду завода за васпитање деце и омладине
- Извештај о раду установа за смештај деце имладих без родитељског старања

 НОВИ АЛАТИ У ФУНКЦИЈИ РЕФОРМЕ


На сајту Завода, од 19. новембра 2010. године, доступна је База истраживачко-аналитичке праксе у новом, ACCESS, програму. Постављању базе у новом програму претходио је интензиван припремни период. Креирање новог програма Базе поверено је спољашњем сараднику Републичког завода, госпођи Бранки  Мршуљи-Зајић, ИТ менаџеру.

Републички Завод за социјалну заштиту, од свог оснивања 2006. године, реализује пројекат „Истраживачко-аналитичка пракса за развој система социјалне заштите у Републици Србији“. Општи циљ овог пројекта је да се обезбеди континуирана, поуздана и квалитетна истраживачко-аналитичка систематизација и попис радова као основа у области социјалне заштите коју би, пре свега, стручна јавност и доносиоци одлука могли да користе за планирање и развој делатности социјалне заштите.

При првом постављању Базе на сајт Завода  (јануара 2009.), подаци су били представљени у EXCEL програму, а за сваки од пројеката на располагању су били следећи подаци:
•    О носиоцима (институције, тимови и појединци који су радили на истраживањима или регулативним захватима),
•    О циљној групи (које одређује предмет истраживања односно, назив), податке о периоду реализације (време у које је завршен и колико је трајао пројекат)
•    О контакту са аутором/има, односно, институцијом која га је реализовала

У међувремену се, континуираним прикупљањем нових података о пројектима, База повећала. У новембру 2009. године имала је 1.364 јединице, а већ у августу 2010. године имала је 3.006 јединица. Наметнула се потреба да се тако велика група података боље организује и ефикасније искористи. Паралелно са потребама стечени су и услови да се подаци пребаце у напреднији, сложенији програм.

Нови програм представља  квалитативни корак напред, не само у изгледу и новим могућностима за промоцију Базе, већ и у њеном коришћењу јер омогућава:

- прегледније представљање података о пројектима при чему су, осим постојећих (област, носилац, циљна група и контакт информације) уведене и нове категорије: опис пројекта (циљ, активности, ефекти), статус пројекта (у току/завршен/нема података), управни округ (и регион) у коме се реализује пројекат и врста публикације у којој су представљене информације о пројекту

- лакше и брже претраживање пројеката по кључним речима (фразама)

- коришћење сложених претраживача – истовремено по више критеријума (на пример: област и циљна група)

- велики број разноврсних статистичких анализа и табела (само неке од њих су: преглед пројеката по областима и носиоцима; по носиоцима и окрузима; по регионима и годинама реализације) и графикона (на пример:  дистрибуција пројеката по регионима Србије)

Циљ Републичког завода за социјалну заштиту је да настави са даљим унапређивањем базе података која ће својом величином и репрезентативношћу омогућити поуздане компарације, а затим и приступити организовању релевантних окупљања експерата, етаблираних у одређеној области социјалне заштите и социјалне политике (и/или у истраживању одређених вулнерабилних друштвених група) који би анализирали постојеће стање истраживачке праксе и давали јасне смернице за нова истраживања, иновације и правце промена.

Значајан циљ је, такође, и да се коришћењем аналитичко-истраживачке базе подстакне стварање чврсте и разгранате сарадничке мреже између различитих носилаца (јавни, НВО сектор), доносиоца одлука и заинтересованих истраживача и професионалаца (стручних радника) различитих профила релевантних за област социјалне заштите.
 

 

Радионица 
„ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖИВАЧКЕ ПРАКСЕ У УСТАНОВАМА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“

У склопу ширења иницијативе за нови формат извештавања, Републички завод за социјалну заштиту је у периоду децембар 2009 - фебруар 2010. године организовао три стручна скупа са представницима центара за социјални рад и установама социјалне заштите (геронтолошке установе, домови за децу без родитељског старања и заводи за васпитање деце и омладине). Четврти скуп, радионица за представнике установа за особе са инвалидитетом одржан је 09. марта 2010. године у Геронтолошком центру Београд.


 
Циљ овог стручног скупа био је да се коришћењем размене искустава, знања и примера добре праксе упореде реформске активности установа и активности извештавања о резултатима рада, као и промоција систематизоване аналитичко-истраживачке праксе која се у виду базе података нaлази на сајту Завода.

Скупу је  присуствовало 20 учесника: 14 представника установа за децу и одрасле са инвалидитетом (и/или душевно оболела лица), консултанткиња Тима потпредседника Владе за смањење сиромаштва и социјалну инклузију и прeдседница НВО „Наша кућа“.

 

Уводна презентација „Увођење система квалитета у установе и организације социјалне заштите и извештавање“ (др Лидија Козарчанин) се бавила реформским оквиром и образложењима потреба и праваца за унапређење евиденције и извештавања. Представљени су постојећи обрасци извештаја установа за особе са инвалидитетом (Сузана Ивановић) као и резултати који се могу добити њиховом применом. Затим је реализована радионица са основним питањем „Како до бољег праћења и вредновања рада?“ (Сузана Ивановић), а резултате су изложили чланови радних група - учесници скупа.

У другом делу скупа, Шанија Сагдати и Бранка Бркић су представили Базу истраживачко-аналитичке праксе у области социјалне заштите. Презентација има неколико сегмената: у уводном делу је у најкраћим цртама представљен сам пројекат Базе истраживачко аналитичке праксе у социјалној заштити. Други део су садржај, функције и правци развоја базе, а на крају је демонстрирана употреба базе. Представљен је и део базе са пројектима чије су циљне групе особе са инвалидитетом, особе са аутизмом и лица која живе са HIV/AIDS-ом (главни статистички подаци о носиоцима и тематским областима). Сви учесници су на диску добили  презентације и пратећа документа релевантна за тему скупа.

 

Скуп је протекао у конструктивној атмосфери, испуњен корисним дискусијама и предлозима у вези формата извештавања као и развоја и унапређења аналитичко истраживачке базе. Учесници су у завршној дискусији изразили одговарајући степен задовољства сарадњом установа са Заводом, као и потребу за континуитетом и будућим стручним скуповима овог и других врста где би се обрађивале теме од значаја за стручни рад и изазове које носе реформски процеси.

 
ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА НОВИ ФОРМАТ ИЗВЕШТАВАЊА
 
 Преузмите презентације:
 

 


 

Радионица
 „ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖИВАЧКЕ ПРАКСЕ У
УСТАНОВАМА ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И
ЗАВОДИМА  ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ“

У ширењу иницијативе за нови формат извештавања одржана је и трећа радионица. Скуп је одржан 24. фебруара 2010. године, у великој сали Завода и трајао је од После представника центара за социјални рад и геронтолошких установа, Завод је овом радионоцом окупио представнике установа за смештај деце без родитељског старања и завода за васпитање деце и омладине.

 

Циљ стручног скупа био је да се у међусобној размени искустава, знања и примера добре праксе упореде реформске активности установа и формат извештавања о резултатима овог рада као и коришћење систематозоване аналитичко истраживачке праксе која се у виду базе података нaлази на сајту Завода.

Скупу је  присуствовао  21 учесник и то представници:      
                            
•    13 установа за смештај деце без родитељског старања Републике Србије;
•    оба  центра за породични смештај (Београд и Милошевац),
•    два завода за васпитање деце и омладине (Београд и  Књажевац),
•    директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту,
•    консултанткиња Тима потпредседника Владе за смањење сиромаштва и социјалну инклузију и,
•    НВО Центар за интеграцију младих - Свратиште за децу улице.

Уводна презентација „Увођење система квалитета у установе и организације социјалне заштите и извештавање“ (др Лидија Козарчанин) се бавила реформским оквиром и образложењима потреба и праваца за унапређење евиденције и извештавања. Представљени су и постојећи обрасци извештаја установа за децу без родитељског старања (Шанија Сагдати) и завода за васпитање деце и омладине (Бранка Бркић), као и резултати који су добијени њиховом применом у претходном периоду.  И на овом скупу је реализована радионица са основним питањем „Како до бољег праћења и вредновања рада?“ (Сузана Ивановић), а резултате вођених дискусија су изложили чланови радних група.  У другом делу скупа, Шанија Сагдати и Бранка Бркић су представили Базу истраживачко-аналитичке праксе у области социјалне заштите. Презентација је имала неколико сегмената: у уводном делу је у најкраћим цртама представљен сам пројекат Базе истраживачко аналитичке праксе у социјалној заштити као и садржај, функције и правци развоја базе. Затим је демонстрирана употреба базе уз посебан осврт на пројекте чије су циљне групе деца без родитељског старања, млади који напуштају социјалну заштиту и деца и млади са поремећајем у понашању.  

Сви учесници су на диску добили презентације и пратећа документа релевантна за тему скупа. Скуп је протекао у позитивној и конструктивној атмосфери, а учесници су били високо мотивисани за дискусију о новим решењима у вези постојећег формата извештавања, као и о развоју и унапређењу аналитичко-истраживачке базе података.

У завршној дискусији учесници су изразили висок степен задовољства оваквом сарадњом установа са Заводом, као и потребу за континуитетом у овом контакту - стручним скуповима на којима би се обрађивале све теме од значаја за њихов рад са корисницима, као и сви професионални изазови који долазе са реформским променама.


 

Радионица
„ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ И КОРИШЋЕЊЕ
АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖИВАЧКЕ ПРАКСЕ У УСТАНОВАМА ЗА СТАРЕ“

Након радионице која је са циљем ширења иницијативе за нови формат извештавања организована за представнике центара за социјални рад, Завод је окупио и представнике установа социјалне заштите за старе, да би се у међусобној размени искустава, знања и примера добре праксе упоредиле реформске активности установа и извештавање о резултатима овог рада као и коришћење систематозоване аналитичко истраживачке праксе која се у виду базе података нaлази на сајту Завода.

Скуп је одржан 17. фебруара 2010. године, у великој сали Завода и трајао је од 11.00 до 15.30. часова. Скупу су присуствовали представници 11 геронтолошких установа са територије Републике Србије, као и представница Тима потпредседника Владе за смањење сиромаштва и социјалну инклузију.

Уводна презентација „Увођење система квалитета у установе и организације социјалне заштите и извештавање“ (др Лидија Козарчанин) се бави реформским оквиром и образложењима потреба и праваца за унапређење евиденције и извештавања. Представљен је и постојећи образац извештаја установа за старе као и резултати који се могу добити његовом применом (Шанија Сагдати).  Радионица је реализована са основним питањем „Како до бољег праћења и вредновања рада?“ (Сузана Ивановић) а резултате су изложили чланови радних група - учесници скупа.


У другом делу скупа су Шанија Сагдати и Бранка Бркић представили Базу истраживачко-аналитичке праксе у области социјалне заштите. Презентација је имала неколико компоненти: у уводном делу је у најкраћим цртама представљен сам пројекат Базе истраживачко аналитичке праксе у социјалној заштити; затим садржај, функције и правци развоја базе; а на крају је демонстрирана употреба базе уз посебан осврт на пројекте чији су циљна група стари (главни статистички подаци о носиоцима и тематским областима).

Сви учесници су добили на диску презентације и пратећа документа релевантна за тему скупа. У контексту актуелног процеса развоја новог модела извештавања као и наше  обавезе  да  о свим битним догађајима у вези са овом темом редовно комуницирамо са установама социјалне заштите, свим установама за старе ће електронским путем бити достављен сав релевантан материјал.

Скуп је протекао у изузетно позитивној и конструктивној атмосфери а учесници су били високо мотивисани за дискусију и предлагања нових решења у вези постојећег формата извештавања као и развоја и унапређења аналитичко истраживачке базе (у смислу њеног садржаја, организовања података као и нових програмских/информатичих решења).

Учесници су у завршној дискусији изразили висок степен задовољства овом сарадњом установа са Заводом, као и потребу за континуитетом и новим, будућим стручним скуповима овог типа где би се обрађивале и друге теме од значаја за њихов рад и изазове које носе реформски процеси.
  

НОВИ ФОРМАТ ИЗВЕШТАВАЊА

Мониторинг и евалуација у систему социјалне заштите представљају основ за креирање и проверу имплементиране локалне и националне политике, основ за утврђивање ефеката, ефикасности и одрживости делатности, за стицање објективног увида и сагледавања нивоа развоја социјалне заштите.

Актуелни модел извештавања који је у примени у јавном сектору система социјалне заштите све је мање у могућности да прати реформске активности, а појављују се и нови изазови у праћењу достигнутог нивоа развоја.

Нови формат извештавања је неопходан услов за праћење политике социјалне заштите, али и увођење система квалитета у организације - треба пратити и ефекте увођења нове методологије рада и стандарда услуга у центрима као и у установама за смештај и другим организацијама. У процесима деинституционализације треба евалуирати увођење нових програма интегрисаних услуга, унапређење квалитета постојећих и уведених нових услуга, увођење нових/старих циљних група корисника. А важно је и да се на нивоу система што пре укључе показатељи остварене непосредне партиципације корисника, као и степен поштовања одговарајућих основних принципа социјалне заштите. 

 СТРУЧНИ СКУП

„Развој новог формата извештавања – индикатора за мониторинг и
евалуацију социјалне заштите“

Са циљем да се утврде полазне смернице за израду новог формата извештавања, као и да се размотре предлози за метод рада који би у оптималној мери гарантовао добре резултате у процесу праћења и евалуације система социјалне заштите, организован је стручни скуп на тему „Развој новог формата извештавања – индикатора за мониторинг и евалуацију социјалне заштите“. Скуп је организовао Републички завод за социјалну заштиту, у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике и Покрајинским заводом за социјалну заштиту из Новог Сада.


 


На скупу су учествовали експерти који се ангажују или су остварили значајне резултате у реформским активностима у социјалној заштити, а пре свега у мониторингу и евалуацији делатности, имплементацији иновација и добре праксе и креирању политике социјалне заштите (листа учесника у прилогу).

          Преузмите документа: 
         
          
             Конструктивни приступ извештавању
       
             Концепт формата извештавања

             Извештај са скупа

             Листа учесника скупа

 

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО