Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Актуелно arrow Акредитовани програми
Штампај

СПИСАК АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА РАЗВРСТАНИХ  ПО ОБЛАСТИМА

Укупан број акредитованих програма обуке износи 161, а разврстано према областима изгледа овако:

  • Развој општих компетенција у социјалној заштити (укупно 32)
  • Подршка одраслим и старијим особама у систему социјалне заштите (укупно 23)
  • Подршка деци и младима (укупно 25)
  • Подршка маргинализованим групама (укупно 12)
  • Подршка особама и деци са инвалидитетом (укупно 35)
  • Подршка породици (укупно 34)

 


 

Image  РАЗВОЈ ОПШТИХ КОМПЕТЕНЦИЈА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

 

ПАРТИЦИПАЦИЈА КОРИСНИКА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

ОСНОВНА ОБУКА ЗА МЕДИЈАЦИЈУ (ПОСРЕДОВАЊЕ)

НАПРЕДНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ИЗМЕЂУ ЖРТВЕ И ПРЕСТУПНИКА

ПРИМЕНА СТАРАТЕЉСТВА У ЦСР - УЛОГА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ВОДИТЕЉА СЛУЧАЈА И ПРАВНИКА

ПРЕГОВАРАЊЕ КАО НАЦИН РЕСАВАЊА СПОРОВА

УПРАВЉАЊЕ ВОЛОНТЕРСКИМ РАДОМ - ВОЛОНТЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗА СУПЕРВИЗОРЕ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ОБУКА ПРАВНИКА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ЕФИКАСНИ ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И ЗНАЧАЈ ИНФОРМИСАЊА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПРЕВЕНЦИЈА СИНДРОМА САГОРЕВАЊА КОД ПРОФЕСИОНАЛАЦА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

УСПЕШНО УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

ПАРТИЦИПАТИВНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ У ФИНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЗАЈЕДНИЦЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСЛУГА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ОБУКА О ПРИСТУПАЧНОСТИ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТЕ

ИНТЕРНИ МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ

ПРЕВЛАДАВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ СТРЕСА

СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ ИНТЕГРАЛНОМ СОЦИЈАЛНОМ ЗАШТИТОМ У ЛОКAЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

УНАПРЕЂЕЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ СУПЕРВИЗИЈСКЕ ПОДРШКЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

СМЕРНИЦЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПРИМЕНА СКАЛЕ ЗА ПРОЦЕНУ ФУНКЦИОНАЛНЕ СПОСОБНОСТИ КОРИСНИКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНОГ СТЕПЕНА ПОДРШКЕ

ОСНОВНА ОБУКА ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ ВОЛОНТЕРСКИХ АКТИВНОСТИ

ОКВИР КВАЛИТЕТА ЛИДЕРСТВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНИХ ПРЕДЛОГА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ВОЂЕЊЕ СЛУЧАЈА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ПРИМЕНА ИНСТИТУТА ХИПОТЕКЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

ПРЕГОВАРАЊЕ СА ТЕШКО САРАДЉИВИМ КОРИСНИЦИМА У  СОЦИЈЛАНОЈ ЗАШТИТИ  

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПОСТУПЦИМА СА ИНОСТРАНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

ЛИЧНО ПЛАНИРАЊЕ КАО ДЕО ИНДИВИДУАЛНОГ ПЛАНА РАДА 

СТРАТЕГИЈЕ СУОЧАВАЊА СА СТРЕСОМ 

ПРЕВЛАДАВАЊЕ СТРЕСА НА ПОСЛУ И ПРЕВЕНЦИЈА ПРОФЕСИОНАЛНОГ ИЗГАРАЊА – ОСНОВНИ НИВО 
•  ПОДРШКА ОДРАСЛИМ И СТАРИЈИМ ОСОБАМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

ОБУКА НЕГОВАТЕЉИЦА/ДОМАЋИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРИЈЕ

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА НАД СТАРИЈИМ ОСОБАМА

ЕФИКАСНА КОМУНИКАЦИЈА СА СТАРИМА

ЕДУКАЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ГЕРОНТО-ДОМАЋИЦЕ

ЕДУКАЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НЕГОВАТЕЉИЦЕ У УСТАНОВАМА ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА

ПОМОЋ У КУЋИ СА ЕЛЕМЕНТИМА БАЗИЧНЕ НЕГЕ

ПРОГРАМ ОБУКЕ КАНДИДАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОМОЋИ У КУЋИ И КУЋНЕ НЕГЕ ЗА СТАРА ЛИЦА

АКТИВИРАЊЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ У ОРГАНИЗОВАНИМ АКТИВОСТИМА

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА РАД СА ТЕШКО ВИЗУЕЛНО ОШТЕЋЕНИМ (СЛЕПИМ И СЛАБОВИДИМ) ОСОБАМА У ДОМОВИМА ЗА СТАРЕ И ГЕРОНТОЛОШКИМ ЦЕНТРИМА “БЛАГО ОНОМ КО ЈЕ СЛЕПОМ ОКО”

ПРИМЕНА АНТИДИСКРИМИНАЦИОНЕ ПРАКСЕ У РАДУ СА СТАРИЈИМ ОСОБАМА

ПРОГРАМ ОБУКЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА И САРАДНИКА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДЕМЕНЦИЈЕ

ПРОГРАМ ОБУКЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ НЕГОВАТЕЉА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДЕМЕНЦИЈЕ

ОСНОВНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА СА ДЕМЕНЦИЈОМ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

ПРОГРАМ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАДНЕ ТЕРАПИЈЕ  СА ОДРАСЛИМ И СТАРИЈИМ ЛИЦИМА У ОКВИРУ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА РАД СА СТАРИМ ОСОБАМА ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА 

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА СА ОСОБАМА СА ДЕМЕНЦИЈОМ

ОБУКА ЗА ОПЕРАТЕРЕ ТЕЛЕАСИСТЕНЦИЈЕ

НЕГОВАТЕЉ СТАРИХ ОСОБА

ГЕРОНТОДОМАЋИЦА/ГЕРОНТОДОМАЋИН

ЉУДСКА ПРАВА И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА СТАРИЈИХ У УСТАНОВАМА ЗА СМЕШТАЈ

ОБУКА НЕГОВАТЕЉИЦА ЗА УСЛУГУ ПОМОЋИ У КУЋИ НАМЕЊЕНУ ОДРАСЛИМ ОСОБАМА СА МЕНТАЛНИМ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА

ОБУКА ЗА ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ 
 


 

 •  ПОДРШКА ДЕЦИ И МЛАДИМА

 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПРИМЕНУ БАЗИЧНОГ ПРОГРАМА РАДА У УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

ПОДСТИЦАЊЕ ПРОСОЦИЈАЛНОГ И ПРЕВЕНЦИЈА АГРЕСИВНОГ ПОНАШАЊА МЛАДИХ

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МЛАДИМА КОЈИ НАПУШТАЈУ ЗАШТИТУ ЗА ОСАМОСТАЉИВАЊЕ И ЖИВОТ У ПОРОДИЦИ

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНТЕГРАЦИЈУ МЛАДИХ

ЗАШТИТА ДЕТЕТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА: ПРИМЕНА ОПШТЕГ ПРОТОКОЛА

ЗАШТИТА ДЕТЕТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ : ПРИМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА

ОСНИВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ГРУПЕ ЗА (САМО)ПОДРШКУ МЛАДИМА У РИЗИКУ – КЛУБ ЗА МЛАДЕ ПО МОДЕЛУ ГРИГ

„УМЕМ БОЉЕ” 1 – РАД СА МЛАДИМА СА АГРЕСИВНИМ ПОНАШАЊЕМ

„УМЕМ БОЉЕ” 2 – РАД СА РОДИТЕЉИМА МЛАДИХ СА АГРЕСИВНИМ ПОНАШАЊЕМ

ОСНАЖИВАЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА РАД СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА У СУКОБУ СА ЗАКОНОМ

ИНИЦИЈАЛНИ ТРЕНИНГ ЗА (ТЕЛЕФОНСКЕ) САВЕТНИКЕ

ДНЕБВНИ БОРАВАК – МОГУЋИ ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ...

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРОФЕСИОНАЛЦИМА У РАДУ СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА...

ОПТИМУС ЗА МЛАДЕ - ОПТИМАЛНИ ПРОГРАМ ТРЕТМАНА И ИНТЕГРАЦИЈЕ МЛАДИХ У СУКОБУ СА ЗАЈЕДНИЦОМ-РАДИОНИЦЕ ЗА МЛАДЕ 

ОПТИМУС ЗА ПОРОДИЦЕ -  ОПТИМАЛНИ ПРОГРАМ ТРЕТМАНА И ИНТЕГРАЦИЈЕ МЛАДИХ У СУКОБУ СА ЗАЈЕДНИЦОМ-ПОСЕТЕ ПОРОДИЦАМА

ОПТИМУС ЗА РОДИТЕЉЕ- ОПТИМАЛНИ ПРОГРАМ ТРЕТМАНА И ИНТЕГРАЦИЈЕ МЛАДИХ У СУКОБУ СА ЗАЈЕДНИЦОМ-РАДИОНИЦЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

ДЕЦА СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ И ЊИХОВЕ ОДГАЈАТЕЉЕ

ДЕТЕ У ЗАШТИТИ –  ПРИПРЕМА ЗА ПРОМЕНУ

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

УЛОГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И ДРУГИХ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ПРИМЕНИ ВАСПИТНИХ НАЛОГА

ОБУКА ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА РАД СА ДЕЦОМ ПРОБЛЕМАТИЧНОГ, ПОСЕБНО АГРЕСИВНОГ  ПОНАШАЊА

ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРОЦЕНУ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ У ПЛАНИРАЊУ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ  

ДЕЦА СА ТРАУМОМ: ОД ПРЕПОЗНАВАЊА ДО ПОМОЋИ

ПРОГРАМ ИНТЕНЗИВНОГ ТРЕТМАНА ДЕЦЕ СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ ; ЕМОЦИОНАЛНОМ И СОЦИЈАЛНОМ РАЗВОЈУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ – ПИТ

УНАПРЕЂИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД  НАСИЉА И ЗЛОУПОТРЕБЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА 
 
•  ПОДРШКА МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ГРУПАМА

 


ПРИМЕНА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕЛИМИНАРНУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

ПОДРШКА ЖРТВАМА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ОТКРИВАЊЕ, ПРОЦЕНА ПОТРЕБА И ПЛАНИРАЊЕ ПОДРШКЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ПОМОЋ И ЗАШТИТА МУШКИХ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАШТИТИ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

МОЋ ПРОМЕНЕ – КАКО ОСНОВАТИ И ВОДИТИ ГРУПЕ ПОДРШКE И САМОПОМОЋИ ЗА ЖЕНЕ КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

ОБУКА ПРУЖАЛАЦА СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА ЗА РАД СА ЖРТВАМА НАСИЉА

СМЕРНИЦЕ ЗА РАД СА СЕКСУАЛНИМ МАЊИНАМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

НАПРЕДНИ ТРЕНИНГ ЗА РАД СА СЕКСУАЛНИМ И РОДНИМ МАЊИНАМА И ЊИХОВИМ ПОРОДИЦАМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ОБУКА ЗА ПРУЖАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА ЦСР КОЈИ ЖИВЕ СА ХИВ-ОМ И ЧЛАНОВИМА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ У ПРИСТУПУ КОРИСНИЦИМА СА МЕНТАЛНИМ ПОРЕМЕЋАЈЕМ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ОБУКА ПРУЖАЛАЦА СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА ЗА РАД СА ДЕЦОМ ТРАЖИОЦИМА АЗИЛА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЖРТВЕ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА

ПОДРШКА УНАПРЕЂЕЊУ ПОЛОЖАЈА РОМКИЊА
 

 •  ПОДРШКА ОСОБАМА И ДЕЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

ОСТВАРИВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ И МЕНТАЛНИМ ТЕШКОЋАМА

ЕНИГМАТСКИ СВЕТ ЧУЛА

ПРОГРАМ ОБУКЕ КАДРОВА ЗА РАД И ОТВАРАЊЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ПРОЦЕНА ПОТРЕБА РАДИ ЕФИКАСНЕ ПОДРШКЕ-ОБУКА ЗА ПРИМЕНУ МОДЕЛА ИБАТЕРИЈЕ ИНСТРУМЕНАТА ПРОЦЕНЕ ПОТРЕБА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ  - ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

СВЕОБУХВАТНИ ПРИСТУП И МЕТОДЕ ЗА ОПТИМАЛИЗАЦИЈУ ПОТЕНЦИЈАЛА КОД ДЕЦЕ СА РАЗВОЈНИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА

ШКОЛА ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА – ПРОГРАМ ОБУКЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ПРОЦЕНУ И ПРИПРЕМУ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ЗА ШТО САМОСТАЛНИЈИ ЖИВОТ У НАЈМАЊЕ РЕСТРИКТИВНОМ ОКРУЖЕЊУ

ОБУКА ЗА ПОКРЕТАЊЕ И РАЗВОЈ СЕРВИСА ПЕРСОНАЛНИХ АСИСТЕНАТА ЗА РАД СА ОСОБАМА СА МЕНТАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ

ХИПОРЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРИМЕНА МОНТЕСОРИ МЕТОДЕ У РАДУ СА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

РАНА ПСИХОСОЦИЈАЛНА СТИМУЛАЦИЈА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗА РАД СА ДЕЦОМ И ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ИТ) У РАДУ СА ОСОБАМА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ

УСПОСТАВЉАЊЕ ОДРЖИВЕ УСЛУГЕ И ПРОГРАМ РАДА ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ОСНОВНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ПЕРСОНАЛНОГ/РАДНОГ АСИСТЕНТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ОСНОВНИ ПАКЕТ ОБУКЕ ЗА РАД НА СОС ТЕЛЕФОНУ СА ЖЕНАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ ИМАЈУ ИСКУСТВО НАСИЉА

ОБУКА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ПРОЦЕНУ И ПЛАНИРАЊЕ ПОДРШКЕ У УДРУЖЕЊИМА ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ОСОБАМА

ОБУКА НЕГОВАТЕЉИЦА ЗА РАД СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПОКРЕТАЊЕ УСЛУГЕ ПРЕДАХ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ

ПОКРЕТАЊЕ УСЛУГЕ ПУК ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ

СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ - БАЗИЧНА ОБУКА

МОДЕЛ ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА АУТИЗМОМ

КОРИШЋЕЊЕ АСИСТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА МАПИРАЊА И ИЗЛАСКА НА ТЕРЕН У ЦИЉУ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ НАЈИСКЉУЧЕНИЈЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

ОБУКА ВОЛОНТЕРА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ ЗА РАД СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ОБУКА СТРУЧЊАКА ЗА ПРИМЕНУ КОНКРЕТНИХ ПОСТУПАКА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ

РАДНО АНГАЖОВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА НА ОТВОРЕНОМ ТРЖИШТУ РАДА

ПРОЦЕНА СТАЊА И ПОТРЕБА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ОБУКА ЛИЧНИХ ПРАТИЛАЦА ЗА АДЕКВАТНО ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА  „КОРАК ПО КОРАК“

ПОКРЕТАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА ЛИЦА СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ   

КА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И ТРАНСФОРМАЦИЈИ УСТАНОВА

 

 •  ПОДРШКА ПОРОДИЦИ

 

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ И ОБУКЕ БУДУЋИХ ХРАНИТЕЉА "СИГУРНИМ КОРАКОМ ДО ХРАНИТЕЉСТВА"

ПРОГРАМ ОБУКЕ РЕАЛИЗАТОРА ПРОГРАМА ПРИПРЕМЕ И ОБУКЕ БУДУЋИХ ХРАНИТЕЉА "СИГУРНИМ КОРАКОМ ДО ХРАНИТЕЉСТВА"

МЕДИЈАЦИЈА У ПОРОДИЧНИМ СПОРОВИМА

УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАШТИТИ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА

РОДИТЕЉИ НА ДРУГИ НАЧИН – ПРОГРАМ ОБУКЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ГРУПНИ РАДИОНИЧАРСКИ РАД СА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УСВОЈИТЕЉИМА

ПРАЈД ПРОГРАМ ЗА ХРАНИТЕЉЕ И УСВОЈИТЕЉЕ

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ И ПОДРШКЕ ХРАНИТЕЉСКИМ ПОРОДИЦАМА ЗА БРИГУ О БЕБАМА/МАЛОЈ ДЕЦИ

ПРИПРЕМА И ПОДРШКА ХРАНИТЕЉСКИМ ПОРОДИЦАМА ЗА ПРИХВАТ ДЕТЕТА СА ДАУН СИНДРОМОМ

ПРИПРЕМА И ПОДРШКА ХРАНИТЕЉСКОЈ  ПОРОДИЦИ  ЗА ПРИХВАТ ДЕТЕТА СА УМЕРЕНОМ ОМЕТЕНОШЋУ У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ

УРГЕНТНО ХРАНИТЕЉСТВО - ПОДРШКА ДЕЦИ И МЛАДИМА У КРИЗНИМ И ТРАУМАТСКИМ СИТУАЦИЈАМА

ХРАНИТЕЉСКА ПОРОДИЦА КАО МЕСТО ОПОРАВКА И РЕИНТЕГРАЦИЈЕ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

СОЦИО-ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ ЗА ПОРОДИЦУ ''ШКОЛА ЗА РОДИТЕЉЕ''

ОБУКА ПРУЖАЛАЦА СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА ЗА РАД СА ЖРТВАМА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА

СИГУРНА КУЋА - РАД У ЦЕНТРУ ЗА ПОМОЋ ЖРТВАМА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

НАСИЉЕ ПОРОДИЦИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ЗАШТИТА

ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈА СЛУЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

КООРДИНИРАНА АКЦИЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ И ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

РАД СА ЖРТВАМА НАСИЉА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

РАД СА НАСИЛНИЦИМА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ПОКРЕТАЊЕ СУДСКИХ ПОСТУПАКА ОД СТРАНЕ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА

НА ПОРОДИЦУ УСМЕРЕНА ПОДРШКА – САРАДЊА СА ПОРОДИЦАМА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ОБУКА ПРОФЕСИОНАЛАЦА/КИ ЗА ТРЕТМАН ПОЧИНИЛАЦА НАСИЉА У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА

РАЗВОЈ ВЕШТИНА И ЗНАЊА У ОБЛАСТИ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ИНИЦИЈАТОРЕ ПОРОДИЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

ПОРОДИЦА И ОДГОВОРНО РОДИТЕЉСТВО – ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦАМА У РИЗИКУ

ПОДРШКА  ПОРОДИЦИ-ПОДРШКА ДЕТЕТУ“- ПОДРШКА БИОЛОШКИМ ПОРОДИЦАМА ДЕЦЕ НА ХРАНИТЕЉСТВУ

„ДЕЦА УЛИЦЕ“ – РАЗВОЈ ХРАНИТЕЉСТВА ЗА ДЕЦУ КОЈА ЖИВЕ И/ИЛИ РАДЕ НА УЛИЦИ

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ И РЕАЛИЗАТОРЕ „МАЛЕ ШКОЛЕ ЗА РОДИТЕЉЕ“

ПАРТНЕРСКЕ И БРАЧНЕ ВЕЗЕ: ОПСТАНАК

ОБУКА СТРУЧЊАКА ЗА ЈАЧАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА РОДИТЕЉСКИХ И ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА КОЈЕ БРИНУ О ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ – МОЈЕ ПРАВО НА ПОРОДИЦУ

ОБУКА ХРАНИТЕЉА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО И УРГЕНТНО ХРАНИТЕЉСТВО ЗА ОДРАСЛЕ ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА У МЕНТАЛНОМ/ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ФУНКЦИОНИСАЊУ – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ХРАНИТЕЉСТВО КАО ПУТ ДО СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ

УСЛУГА СМЕШТАЈ У ДРУГУ ПОРОДИЦУ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРЕ

ПОСТУПАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОСТОЈАЊА РИЗИКА ОД ИЗМЕШТАЊА ДЕЦЕ

 
< Претходно

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО