Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Штампај

 АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА ОБУКЕ

 

У „Службеном гласнику РС“ бр. 31, од 18. марта 2014.године, објављен je „Правилник о стандардима и поступку акредитације програма обуке за стручне раднике и стручне сараднике у социјалној заштити , којим се уређују  стандарди за акредитацију програма обуке, начин спровођења поступка акредитације, начин вођења и садржина Регистра пријава за акредитацију, Регистра акредитованих програма обуке и Регистра реализованих програма обуке, као и садржинa и изглед сертификата о завршеној обуци по акредитованом програму обуке.

Поступак акредитације програма обуке спроводи се током читаве године на основу јавног позива.Јавни позив за акредитацију програма обуке може бити општи и тематски.Општи позив за акредитацију програма обуке објављује се без ограничења у погледу теме која чини предметно поље програма обуке.Ако се утврди постојање приоритетне потребе за програмом обуке који за предметно поље има одређену тему, на предлог Републичког завода за социјалну заштиту, расписује се тематски позив за акредитацију.

Поступак акредитације обухвата:

1) објављивање јавног позива за акредитацију;
2) подношење пријаве за акредитацију, са пратећом документацијом;
3) утврђивање испуњености формалних услова и евидентирање пријаве;
4) одређивање у коју групу акредитованих програма обуке ће, након акредитације, предметни програм бити сврстан;
5) утврђивање испуњености стандарда за акредитацију;
6) одлучивање о акредитацији и о обнављању акредитације;
7) доношење решења о акредитацији;
8) регистровање акредитованог програма обуке.

 

Конкурсна документација садржи:

1) Пријаву за акредитацију програма обуке;
2) Образложење испуњености стандарда;
3) Изјаву подносиоца предлога програма обуке;
4) Рецензију програма обуке;
5) Резиме програма обуке;
6) Интегрални програм обуке.

 

Конкурсна документација подноси се на обрасцима АПО1, АПО2, АПО3 и АПО4:


У складу са Правилником интегрални програм обуке се предаје у слободној форми и садржи сажето теоријско образложење тема обухваћених садржајем и прецизан синопсис обуке. Такође, пријава програма на акредитацију, осим конкурсне документације садржи личне податке и радну биографију аутора програма, као и личне податке и радну биографију реализатора програма обуке. Ако пријаву подноси правно лице или предузетник, дужно је да приложи податке о пословном имену, седишту и ПИБ.

 

Заинтересовани за учешће на конкурсу треба да доставе потпуну документацију у штампаној и електронској форми – на CD-у, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс за акредитацију програма обуке“, на адресу: Републички завод за социјалну заштиту,  11000 Београд, Теразије 34.

 

У складу са Законом о социјалној заштити субјекти поступка акредитације су :

  • Министарство надлежно за социјалну  заштиту
  • Одбор за акредитацију
  • Републички завод за социјалну заштиту.

 

Републички завод за социјалну заштиту, осим учешћа у поступку акредитације, обавља и контролу реализације акредитованих програма обуке и води следеће Регистре:

  • Регистар пријава за акредитацију;
  • Регистар акредитованих програма обуке;
  • Регистар реализованих програма обуке

 

Аутор акредитованог програма обуке има право и дужност да реализује акредитовани програм обуке на начин предвиђен интегралним програмом обуке.

Неопходно је да се Заводу, најкасније десет  дана пре почетка обуке, најави место и време реализације програма, како би се благовремено испланирала динамика активности везаних за праћење реализације програма.

 

Такође, аутори су у обавези да Републичком заводу доставе, у штампаној и електронској форми,  извештај за сваку појединачну реализацију свог програма, како би се омогућило стицање правог увида у број реализација одређеног програма и број стручних радника који су га похађали, којима Завод издаје потврде о похађању акредитованих програма стручног усавршавања.


Документацију можете преузети овде:

 

 

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 2 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО