Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Подршка спровођењу СРСЗ Штампај

 ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Републички завод за социјалну заштиту активно је укључен у спровођење Стратегије развоја социјалне заштите и као партнер активно учествује у реализацији глобалног, вишегодишњег пројекта „Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите“, којим руководи Министарство рада и социјалне политике, а који је подржан од стране ДФИД-а и Норвешког министарства иностраних послова.

Пројектне активности Завода састављене су из неколико, међусобно повезаних компоненти. Општи циљ овог пројекта је ефикасно спровођење Стратегије развоја социјалне заштите и Акционог плана.

Посебан циљ
подпројекта који је поверен Заводу и који је био финансијски подржаван у периоду од априла 2008. до априла 2009. године је повезивање компоненте планирања социјалне политике на локалном нивоу са развојем и пилотирањем стандарда приоритетних услуга у социјалној заштити Србије. Ове активности Завода настављају се и након престанка пројектног финансирања.

Специфични задаци
и одговорности Републичког завода за социјалну заштиту током реализације Пројекта и остварени резултати у оквиру тих задатака су:

 • активно учешће у процесу развоја и пилотирања минималних стандарда услуга, уз директну подршку ОПМ тима
 • креирани минимални стандарди за 10 социјалних услуга и сачињене спецификације услуга, табеле за праћење испуњености и  водичи за примену стандарда
 • пилотирани стандради за 9 социјалних услуга
 • организоване фокус групе са релевантним социјалним актерима и сачињени први нацрти минималних стандарда за нових 6 социјалних услуга
 • обезбеђивање стручне помоћи и подршке организацијама у којима се пилотирају минимални стандарди услуга у складу са методологијом коју развија и усваја Радна група за пилотирање стандарда Министарства рада и социјалне политике
   • континуирано пружана стручна подршка организацијама у процесу прилагођавања захтевима функционалних и структурних стандарда
   • у току пилотирања минималних стандарда услуга реализоване су по три посете сваком пружаоцу услуге
 • активно учешће у процесу реализације и праћења спровођења планирања социјалне политике кроз учешће у активностима Радне групе за планирање социјалне политике Министарства рада и социјалне политике

 • допринос размени знања и информација, неопхопдних за реализацију пројекта и унапређење социјалне политике, кроз редовне састанке са Јединицама за мониторинг и подршку, менторима и другим партнерима на пројекту
 • процес стандардизације социјалних услуга континуирано је, на свим стручним скуповима, представљан социјалним актерима, укључујући креаторе политике, доносиоце одлука и пружаоце услуга на локалном нивоу
 • у стручним часописима «Социјална мисао» и «Актуелности» представљен је процес стандардизације социјалних услуга као један од кључних процеса у  реформи система социјалне заштите
 • допринос трансферу знања и научених лекција кроз активно учешће у округлим столовима и сарадњу у анализи, односно, генерисању примера добре праксе.
 • Организован Округли сто посвећен Дневним боравцима, једној од врло заступљених услуга социјалне заштите. Округли сто инициран је уоченом потребом за подизањем професионалних компетенција представника локалних самоуправа и пружаоца услуга за успостављање и праћење услуге дневних боравака.

Партнери у реализацији овог подпројекта Заводу су сарадници Покрајинског завода за социјану заштиту, у складу са планом активности усвојеним од стране релевантних радних група и Јединице за координацију спровођења Стратегије развоја социјалне заштите. Међу партнерима су и: Министарство рада и социјалне политике, Фонд за социјалне иновације, Стална конференција градова и општина, локалне самоуправе и пружаоци услуга у систему социјалне заштите.


ОКРУГЛИ СТО - о услузи Дневни боравак

У процесу мониторинга локалних услуга, насталих у складу са локално утврђеним приоритетима развоја социјалне заштите, уочена је потреба подизања професионалних компетенција представника локалних самоуправа и пружаоца услуга за успостављање и праћење услуге дневних боравака.

Сходно том сазнању, почетком септембра 2008. године у Републичком заводу за социјалну заштиту, организован је Округли сто посвећен Дневним боравцима, једној од врло заступљених услуга социјалне заштите. Знања и искустава разменило је 26 учесника овог округлог стола, међу којима су били представници Министарства рада и социјалне политике, представници локалних самоурава из Суботице, Кањиже, Зрењанина, Свилајнца, Параћина, Јагодине, Ваљева, Зајечара и Бора, представници УНИЦЕФ-а, Центра за либерално-демократске студије, Покрајинског и Републичког завода за социјалну заштиту.


 Округли сто


О  стандардима услуга у социјалној заштити говорио је Проф. др Мирослав Бркић, помоћник Министра за рад и социјалну политику; о процесу наручивања и уговарања услуга у заједници говорио је Владан Јовановић, стручни консултант; о развоју и пилотирању стандарда говорила је Сања Кљајић, руководилац Одељења за супервизију у Републичком заводу за социјалну заштиту; о нацртима стандарда за ову услугу социјалне заштите, као и подршци коју заводи пружају реализаторима пројеката који се односе на развој услуге, говорила је Ивана Копривица, саветница у Покрајинском заводу за социјалну заштиту; а о акредитованом програму обуке за пружаоце ове услуге, Тања Лазор, такође саветница у Покрајинском заводу за социјалну заштиту.

Учесници Округлог стола разменили су искуства из праксе и од излгача добили одговоре на питања која су од значаја за адекватно успостављање и ефикасну реализацију услуге дневни боравак у локалним заједницама које ову услугу развијају.


ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОМ МОНИТОРИНГУ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА


У оквиру пројекта „Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите“, који реализује Министарство рада и социјалне политике Републике Србије, финансијски подржаног од Британске Владе, кроз Одељење за међународни развој - ДФИД и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке, а уз подршку британске консултантске фирме ОПМ, Републички и Покрајински завод за социјалну заштиту ангажовани су за мониторинг и подршку пројектима локалних заједница на територији Републике Србије.

Мониторинг је извршен у следећим градовима и општинама: Јагодина, Параћин, Рековац, Зајечар, Бор, Крушевац, Сокобања, Деспотовац, Ивањица, Ваљево, Књажевац, Свилајнац, Кикинда, Зрењанин, Суботица, Kaњижа, Стара Пазова, Вршац, Бела Црква, Пландиште (Стари Лец) и Алибунар.

Тимови оба Завода су, у процесу праћења успостављања и реализације услуга у наведеним локалним заједницама, дошли до следећих закључака:

 • Постоји потреба да се већини пројектних тимова, а посебно оним тимовима који реализују услуге намењене особама са инвалидитетом приближи концепт приступачности и помоћи им у практичној примени овог концепта у свакодневном раду.

 •  Упознавање са нацртима минималних стандарда услуга  је од велике користи за све пројектне тимове, а нарочито за услуге које се тек успостављају у циљу њиховог развијања и имплементације. Пружаоцима услуга ће, након завршетка припремних активности за обезбеђивање простора за пружање услуга, бити потребна и подршка у организацији стручног рада са корисницима и у усклађивању са минималним стандардима социјалних услуга.

 •  У свим општинама/градовима уочена је повезаност и сарадња између носилаца пројеката и пружалаца услуга. Мотивисани су за сарадњу са тимовима за мониторинг, што се огледа у честој комуникацији са тимовима оба Завода. Стекли су увид у уочене недостатке, а на сугестије у току мониторинга реагују позитивно.

 •  Постоји јасно исказана потреба од стране свих пројектних тимова  да се одржава континуирана сарадња са тимовима оба Завода за социјалну заштиту. Уочена је потреба за континуираним праћењем развоја услуге и стручном подршком. Када се каже стручна подршка, мисли се на:

  - унапређење организације стручног рада са корисницима, укључујући и унапређење вођења документације о стручном раду,
  - унапређење рада у области информисања јавности о услузи,
  - повезивање са другим општинама и пружаоцима услуга који пружају исту или сличну услугу
  - добијање информација о акредитованим програмима обука релевантним за конкретну услугу и подршка у организовању потребних обука
  - укључивање у пројекте, истраживања и друге активности Завода
  - редовно информисање о току процеса стандардизације и имплементације минималних стандарда услуга, као и о процесу лиценцирања

 • Током процеса мониторинга уочена је потреба размене искустава између локалних заједница у циљу унапређења постојећих знања. Идентификоване примере добре праксе треба учинити доступним свим пружаоцима конкретне услуге. У циљу реализације уочене потребе, тимови Завода би требало да  организују групне састанке и друге скупове представника пројектних тимова комплементарних по услузи коју развијају, врсти проблема, избору пружаоца услуга и слично
 
< Претходно

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО