Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Пројекти arrow Реализовани пројекти
ТЕМПУС: Допринос развоју високог образовања у области Штампај
„Јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада“
 

 Пројекат „Јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада “ (Strengthening Higher Education in Social Politics and Social Services deivery - SHESPSS ) - је финансиран од стране ТЕМПУС програма Европске уније, чија је сврха модернизација високог образовања. Носилац пројекта је Универзиет у Нишу, а у реализацију пројекта укључено је и 10 партнерских организација из Србије и европских земаља: Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет Зеланд из Данске, Универзитет Катанија из Италије, Институт за образовање Универзитета у Лондону из Велике Британије, Републички завод за социјалну заштиту, Центар за самостални живот инвалида Србије, Удружење стручних радника социјалне заштите Србије и Асоцијација центара за социјални рад Србије.

Пројкетне активности трају 3 године, од децембра 2013.  до новембра 2016. године. Главни циљ пројекта је јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада кроз развој нових и унапређење постојећих студијских програма, као и кроз делотворно повезивање студијских програма са потребама у домену социјалне заштите, односно тржиштa рада.
Детаљније...
 
Фондација Ђоковић и УНИЦЕФ: Подршка породици у ризику Штампај
 
"ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ПОРОДИЧНИ САРАДНИК"
 

 “Пилотирање услуге породични сарадник” је партнерски пројекат   Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичког завода за социјалну заштиту, установа за смештај деце и младих („Душко Радовић“из Ниша, „Центар за заштиту одојчади, деце и омладине“, Београд, СОС Дечије село Сремска Каменица)  Центра за локалне услуге „Кнегиња Љубица“ из Крагујевца  и територијално припадајућих центара за социјални рад  у Београду (Палилула и Сурчин), Нишу, Новом Саду и Крагујевцу. Пројекат се реализује уз  подршку УНИЦЕФа и Новак фондације .
 
Основни задатак пројекта је да дефинише, тестира и унапреди услугу Породични сарадник, и да након 2 године пилотирања, систему социјалне заштите  препоручи услугу која би постала део система социјалне заштите. Републички завод координира процесом пилотирања. Пројекат траје од јула  2013. до марта 2016. године.
 
Сврха: Развијен систем превентивне подршке породицама у ризику од издвајања деце и ојачана биолошка породица. 

Специфични циљ: Пилотирана услуга за подршку породици у ризику од издвајања детета - породични сарадник.

Очекивани резултати:
1.Нацрт стандарда услуге  породични сарадник и програма услуге
2.Акредитован програм обуке
3.Оснажени професионални  капацитети  потенцијалних пружалаца услуге и ЦСР
4.Успостављена  методологија  праћења ефеката пружања услуге
5.Обрачуната цена услуге и предложен начин финансирања услуге
6.Информисани доносиоци одлука и  професионална јавност  о резултатима  пилотирања потенцијалне услуге ПС
Резиме анализе
 
Детаљније...
 
PROGRESS – Ефекти деинституционализације Штампај
"Процена вредности и ефективности социјалне заштите - SAVE"
 

 Пројекат "Процена вредности и ефективности социјалне заштите - САВЕ " је први пројекат у Србији у оквиру програма PROGRESS која се бави трошковима ефективности и ефикасности дела система социјалне заштите (деинституционализација – ДИ). Републички завод за социјлану заштиту је носилац пројекта који траје од маја 2014. до новембра 2015. године. Партнер на пројекту је Европски центар за социјалну политику и истраживање са седиштем у Бечу.

Општи циљ пројекта је да допринесе друштвеним реформама у Србији, кроз преиспитивање процеса деинституционализације у Србији.

Специфични циљ овог пројекта је да се испитају и идентификују потенцијали за побољшање економичности процеса деинституционализације.

Очекивани резултати пројекта

 • Спроведен преглед политике процеса деинституционализације у Србији (ефективност и одрживост процеса до сада)
 • Идентификација главних препрека у процесу деинституционализације
 • Идентификација најважнијих нежељених ефеката деинституционализације
 • Развијен предлог нових мера за даље унапређење деинституционализације
 • Размена знања и узајамно учење кроз компаративне анализе искустава деинституционализације у земљама ЕУ и у региону Западног Балкана/суседним земљама
 
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ – Подршка деинституционализацији Штампај
"Друштвене могућности за оснаживање породице"
 

 Пројекат ”Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа са интелектуалним и менталним потешкоћама, кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу“ - Отворени загрљај, финансира Европска унија из претприступних ИПА фондова. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и  социјална питања и Министарством здравља Републике Србије.

Пројекат Друштвене могућности за оснаживање породице (Social Alternatives for Family Empowerment - SAFE) је један од укупно 19 пројеката који су кроз грант шему подржани у  у оквиру програма „Отворени загрљај“. Носилац пројекта је Форум младих са инвалидитетом, а Републички завод за социјалну заштиту је један од партнера. Остали партнери су Институт „Папилот“ из Словеније, НВО „Кец“ и Удружење корисника психијатријских услуга и њихових породица „Душа“ из Београда. Републички завод има улогу истраживача и стручног консултанта за пружање стручне подршке професионалцима ангажованим у пружању социјалних услуга, са фокусом на обезбеђивању потребних предуслова за деинституционализацију и повратак корисника у природну породицу. Посебан пројектни задатак Завода је континуирани мониторинг и евалуација свих пројектних активности.

Детаљније...
 
Подршка ЦСР и локалним самоуправама Штампај
 „Јачање кључних функција система за подршку деци и младима са сметњама у развоју – подршка центрима за социјални рад“

 

Пројекат ''Јачање кључних функција система за подршку деци и младима са сметњама у развоју – подршка центрима за социјални рад'' реализиван је у периоду од маја до децембра 2013. године у сарадњи са УНИЦЕФ-ом.  

Циљ пројекта је био јачање компетенција стручних радника центара за социјални рад у областима:

 • вођење случаја у социјалној заштити
 • примена функционалне процене корисника
 • методологија процене и планирања


Поред центара за социјални рад, са циљем успостављања интегралне социјалне заштите у локалним заједницама, била је планирана и подршка усмерена  на локалне самоуправе с обзиром на њихову кључну улогу да обезбеђују услуге за децу и младе са инвалидитетом у заједници.

Детаљније...
 
Подршка реформи малолетничког правосуђа Штампај
 „Унапређење примене васпитних налога“

 

Републички завод за социјалну заштиту, у својству консултантске куће,  реализовао  је Пројекат “Унапређење примене васпитних налога“ као део ширег, реформског програма “Унапређење доступности правде у Србији“, који je, за Министарство правде, спровeo IMG (International Management Group) a под покровитељством Владе Краљевине Норвешке. 

Пројекат је реализован од децембра 2011. до децембра 2014.године и обухватао је три међусобно повезане, односно условљене компоненте.

Прва компонента је била усмерена на развој стандарда и процедура за примену васпитних налога, које предвиђа радна верзија ревидираног и допуњеног Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.

Детаљније...
 
Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Штампај
"Успостављање институционалног третмана жртава породичног и родно заснованог насиља у установама социјалне заштите надлежнима за бригу о старима"

Под окриљем пројекта „Борба против сексуалног и родно заснованог насиља“ Министарство рада, запошљавања и социјалне политике је Републичком заводу за социјалну заштиту биле су поверене  активности усмерене на успостављање институционалног третмана за жртве породичног и родно заснованог насиља које су на смештају у установама социјалне заштите за старије.

Републички завод за социјалну заштиту је пружао стручну подршку у:

 • Припреми програма обуке за особе које пружају услуге социјалне заштите старијим лицима

 • Реализацији 10 обука за професионалце/ке запослене у установама за смештај старијих у пет региона Србије (Београд, Нови Сад, Суботица, Ниш и Крагујевац)

 • У унапређењу компетенција стручних радника, са  фокусом на родно засновано насиље, посебно насиље над вишеструко дискриминисаном групом старијих жена, а у складу са препорукама Комитета Уједињених нација за надзор спровођења Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена

Пројектне активности су  завршене у децембру 2013. године.

 
Развој услуга за децу и младе са инвалидитетом Штампај
ПОДРШКА УСПОСТАВЉАЊУ УСЛУГА
ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И
РАЗВОЈ ИНДИКАТОРА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ


Пројекат ’’Подршка успостављању услуга за децу и младе са инвалидитетом и развој индикатора у систему социјалне заштите’’, реализован је у периоду новембар 2010 – март 2013. године. Резултат је заједничког напора Републичког завода за социјалну заштиту и УНИЦЕФ-а и односио се на две области пројекта ’’Социјална инклузија ИПА 2008’’. Прва је јачање пружалаца услуга у процесу успостављања и пружања услуга дневни боравак и становање уз подршку за децу и младе са инвалидитетом, док је друга била усмерена ка унапређењу система праћења,  развоја индикатора у систему социјалне заштите.
Детаљније...
 
Подршка младима без родитељског старања Штампај
 Пројекат
„Медијска подршка запошљавању младих без родитељског старања“

Републички завод за социјалну заштиту и Независно удружење новинара Србије , у партнерству, реализовали су пројекат  „Медијска подршка запошљавању младих без родитељског старања“. Пројекат je реализован од 01. јануара до 30.јуна 2011. године, уз подршку Министарства културе Републике Србије, Сектора за медије , а са циљем да се поспеши остваривање права грађана на jавно информисање, развија медиjски плурализам и подстче медиjско стваралаштво у области културе, науке и образовања.

Детаљније...
 
Унапређење професионалне праксе у заштити деце Штампај
 ПРОЈЕКАТ
»УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ
СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ»

У склопу пројекта ’’Трансформација резиденцијалних установа за децу и развој одрживих алтернатива’’ који спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством рада и социјалне политике, а уз финансијску подршку ЕУ, развијен је Свеобухватни план трансформације установа социјалне заштите за децу. План обухвата период од 5 година (2009-2013) и предвиђа низ активности са циљем смањења укупних резиденцијалних капацитета за децу, развоја нових услуга и сервиса, као и унапређење квалитета заштите у оквиру система социјалне заштите.
Детаљније...
 
Развијање индикатора у области социјалне заштите Штампај
 ПРОЈЕКАТ
«Развијање индикатора у области социјалне заштите»

Развој интегрисаног система социјалне заштите један је од предуслова за достизање циљева реформе система социјалне заштите у Србији. Да  би се овим процесом могло ефикасно управљати неопходно је да постоји интрегрисани систем за мониторинг и евалуацију.

Републички завод за социјалну заштиту је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом покренуо пројекат «Развијање индикатора у области социјалне заштите» који је реализован у периоду од марта до маја  2010.1 године . У области социјалне заштите већ постоји одређени број индикатора, мада недовољан и није јасно раздвојено који су индикатори неопходни, односно, кључни или којима недостаје дисагрегација. Проблематична су и нека решења због којих је ниво поузданости појединих националних података недовољан а и врло тешко је направити било какво поређење на међународном нивоу.
Детаљније...
 
<< Почетак < Претходно 1 2 Следеће > End >>

Резултати 1 - 15 of 17

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО