Наменски трансфери

Реформски процес у систему социјалне заштите започео је 2002. године, као део свеукупних друштвених промена, а један од кључних начина за унапређење система било је успостављање услуга социјалне заштите. Пошло се од становишта да актери на централном нивоу одлучивања не могу да имају адекватан увид у ситуацију на локалном нивоу и да јединице локалне самоуправе много боље знају које су потребе њихових грађана. Одлучено је да се део услуга пренесе у надлежност јединица локалне самоуправе, али је недовољна развијеност представљала препреку појединим општинама у обезбеђивању услуга.

Из уверења да одговорност за препознавање и мапирање потреба локалног становништва треба да буде на јединицама локалне самоуправе, настали су наменски трансфери као могуће решење и инструмент подршке централног нивоа власти усмерен ка локалним самоуправама. Наменски трансфери, као и остали механизми који подстичу развој социјалних услуга, представљају део подстицајних мера за равномерни регионални развој, дефинисаних Програмом Владе Републике Србије. Трансфери се упућују јединицама локалне самоуправе из ИИ, ИИИ и ИВ групе развијености на основу Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је 2016. године отпочело са применом наменских трансфера за јединице локалне самоуправе, непосредно по доношењу Уредбе о наменским трансферима. Уредба утврђује висину наменског трансфера за финансирање услуга социјалне заштите, критеријуме за његову расподелу по појединим јединицама локалне самоуправе, критеријуме за учешће локалне самоуправе и динамику преноса средстава, као и услуге социјалне заштите од посебног значаја за Републику Србију.

У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за наменске трансфере, којима се у складу са Законом о социјалној заштити и у складу са прописима о финансирању локалне самоуправе, финансирају:

  • услуге социјалне заштите које по Закону финансирају јединице локалне самоуправе и то у јединицама локалне самоуправе чији је степен развијености испод републичког просека
  • услуге социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе на чијој територији имају седиште установе за домски смештај у трансформацији, укључујући и трошкове трансформације тих установа
  • иновативне услуге и услуге социјалне заштите од посебног значаја за Републику Србију.
  • У ту сврху, Министарство је 2016. године издвојило 400.000.000,00 динара, док је 2017. године износ скоро дуплиран и износио је 700.000.000,00 динара.

Републички завод за социјалну заштиту прати реализацију наменских трансфера и саставља годишњи извештај на основу извештаја локалних самоуправа, са циљем да се адекватност, таргетираност, ефикасност и ефективност наменских трансфера подигну на највећу могућу меру. Крајем 2017. одржано је 11 консултативних састанка са 163 представника из 93 локалне самоуправе о „Унапређењу примене Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити“, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Сталне конференције градова и општина - Савеза градова и општина Србије. Циљ информативних сесија био је да се једнице локалне самоуправе информишу, упознају и разреше све дилеме које су имале током примене Уредбе о наменским трансферима у 2016. и 2017. години.

Очекује се да ће боља и чвршћа сарадња централне власти са јединицама локалне самоуправе, реализована кроз наменске трансфере, успоставити систем развијених и одрживих локалних социјалних услуга, чиме би се обезбедила трајнија и квалитетнија заштита свих рањивих група на територији јединице локалне самоуправе.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови